Sälsflotten

Sälsflotten ligger på en platå mellan Västerdalälven och bergkullandskapet i söder. Norra delen av myren är öppen och vidsträckt, medan det längre söderut finns en lågvuxen tallskog på myren. Söder om Sälsflotten tornar naturreservatet Birtjärnsberget upp sig som ett tydligt landmärke.

​Mossar med stor artrikedom

Sälsflotten är egentligen inte en mosse utan flera - ett virrvarr av många mindre mossar med eller utan tall. En stor del av våtmarken består av kärr. Mossarna är lavrika och ofta täckta med ljung, där många insekter och särskilt fjärilar trivs. Myren är även värdefull för en mängd olika fåglar. Bland annat häckar typiska myrfåglar som storspov, ljungpipare, grönbena och tofsvipa på Sälsflotten.

Brukad skog är skyddszon, men gammal skog finns också här

Skogen i området, är både brukad och mer opåverkad. På myrholmar, vid Lissrummet och på udden av Storrummet växer en fin naturskogsartad barrskog. Den brukade skogen ingår i reservatet som skyddszon till förmån för myren. Ungefär en tredjedel av Sälsflotten är trädbevuxen myr, glest bevuxen av låga tallar.

Fäbodar runtom har tidigare brukat mossarna

Mellan Sälsflotten och älven finns det en remsa fastmark, där fäbodarna Hjulbäcksbodarna och Borgbodarna ligger. Från Borgbodarna har man tidigare lett boskap över myren till Stor- och Lissrummet för bete, och man har hämtat torv till strö för husbehov.

Bildspelet

På bilderna ser du Sälflottens vida vidder, fjärilen blåvinge och de speciella flarkarna som myren bildar på vissa ställen. På flarkbilderna syns även Birtjärnsberget i horisonten. Sista bilden visar den fina gamla tallskogen på udden av Storrummet, alldeles vid entrén till området.
Foto: Maria Blomkvist, Länsstyrelsen Dalarna.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
- framföra motordrivet fordon på barmark.
Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).


 Fakta om Sälsflotten

Bildades: 2016
Storlek: 530 ha
Kommun: Vansbro och Gagnef
Läge: Mellan Björbo och Nås, söder om Västerdalälven.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga speciella anordningar finns.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Ingår i natura-2000. Bevarandeplanen ingår i skötselplanen ovan.
Läs mer om natura-2000 här