Hästingsflotten

Myrens bågformade mönster med olika färg på växtligheten syns här tydligt. I borte änden syns småvat
Hästingsflotten är ett vidsträckt myrområde, som är skyddat tack vare att det är opåverkat av dikning. Själva ”flotten”, är det inte vare sig lätt att komma ut till eller att vandra på. Däremot finns en fin vandringsled på Hästingsåsen, varifrån man har fin utsikt över myren.

Vandra torrskodd på planka och ås

Vid Gladtjärns badplats i nordväst börjar en vandringsled, som för dig till Hästingsåsen, cirka 3 km söderut. Leden är en del av Finnmarksleden.  Den är spångad över blöta partier och längs leden har ett vindskydd 
och två grillplatser ställts i ordning. Från åsen har man bitvis milsvid utsikt över myrlandskapet. Här och var har små roliga skyltar satts upp, för att få oss stora människor att se upp! Eller rättare sagt se ned – och undvika att kliva på myrorna.

Hästingsåsen är en rullstensås. När landisen smälte för cirka 10 000 år sedan fördes stora mängder sten, grus och sand i smältvattentunnlar under isen. Där tunnlarna gick fram bildades rullstensåsar.

Värdefull myr för fåglar och flora

Området är ett naturskönt myrområde,
som vilar på sandavlagringar.
Några åsgropsjöar har bildats -
Hästängstjärn, Ljustjärn, Mörktjärn och Flån.
Mångfalden i området har skapat möjligheter
för en intressant och variationsrik flora och fauna.
Fågellivet är mycket rikt med våtmarksarter som
ljungpipare, småspov, storspov, trana och brushane.
Att åka hit på våren och titta på brushanarnas
spelande i pråliga fjäderdräkter, är en upplevelse!

Hö från myren och brännvin från krogen

I äldre tid utnyttjades de stora myrarna för slåtter.
Myrslåttern var viktig för att djuren skulle få mat under vintern.
Höet lades på hässjor och fördes hem på släde vintertid,
som också var den tid på året då många långväga transporter gjordes.
Man utnyttjade då myrar och sjöar som genvägar.

Mellan Äppelbo och Nås gick Näsvägen
som användes för transport av varor upp till övre Västerdalarna.
Vid Ljustjärnen låg Brännvinskroken,
en krog där forkarlarna kunde köpa brännvin.
Krogen var i bruk lika länge som vägen, in på 1850-talet.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- köra motordrivet fordon eller cykla i terrängen,
- skada mark eller på geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, svampar och lavar,
- inplantera främmande växt- eller djurart,
- fånga eller insamla djur,
- göra upp eld annat än på iordningställd plats,
- rida eller köra med sulky.


 Fakta om Hästingsfloten

Bildades: 1992 (2002)
Storlek: 784 ha
Kommun: Vansbro
Läge: Söder om Vansbro och Dala-Järna, väster om Nås.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Beställ folder här
Ladda hem folder här
Skylt: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här