Gönan

Gönan är ett av länets få orörda vattendrag där både flodpärlmussla och öring finns.

På gränsen mellan Vansbro och Leksand​

Naturreservatet består av vattendraget Gönan, sjön Gösjön och de intilliggande skogarna. Gösjön ligger i Leksands kommun medan huvudparten av Gönan ligger i Vansbro kommun.

Unikt vatten med flodpärlmussla och öring

I Gönan lever en av länets största och finaste populationer av flodpärlmussla. Gönan har i princip inte rensats på block eller död ved, påverkats av vattenkraft eller utsatts för andra större mänskliga ingrepp. Detta gör vattendraget unikt.

Gönans blockrika botten gynnar arter som flodpärlmussla och öring. Förutom öring förekommer också fiskar som elritsa och den mer ovanliga bergsimpan. Tidigare fanns även en livskraftig stam av flodkräfta som tyvärr dog ut på grund av kräftpest efter en utsättning av signalkräfta i Gösjön. Se regler kring rengöring av redskap mm som varit i kontakt med vattnet, nedan i föreskrifterna.

Insektsfaunan i Gönan är rik och det finns gott om arter som är känsliga mot försurning och föroreningar. Utöver dessa finns flera sällsynta och rödlistade arter. Bland dessa kan exempelvis bäckbaggen Normandia nitens och skräddaren Aquarius paludum nämnas. Dessa arter visar på att Gönan inte varit utsatt för mänskliga störningar av något slag och det bedöms vara ett av de mest värdefulla vattendragen i länet.

Läs mer om den spännande flodpärlmusslans upp till 280-åriga liv i skötselplanen - se Beslut och skötselplan i "Fakta om Gönan" överst till höger.

Vanlig skog viktig som buffert

Det här är ett landskap där kuperade barrskogar bryts av med sjöar och vattendrag. Skogen består till största delen av tall, barrblandskog och ungskog. Skogen är inte så märkvärdig, men i norra delarna av området finns ett äldre bestånd där tallarna är cirka 125-175 år med enstaka tallar på över 200 år. I sänkorna förekommer myrar, våtmarker och ett antal skogsgölar där större vattensalamander lever. Det är en för länet ovanlig art.

Naturreservatets skogsområden omfattar ett större sammanhängande område i norra delen och en bård längs med Gönan. Skogsbården fungerar som en skyddande buffertzon för vattendraget.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att... 

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar
och buskar
- framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och
snötäckt mark
- att utan föregående desinficering använda fiskeredskap, båtar och
dylikt som använts i andra vatten
- att fiska med nät i Gönan från utloppet ur Gösjön ner till samflödet
med Ballsån, se föreskriftskarta bilaga 3 (se Beslut och skötselplan i faktarutan här intill) 

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller
samla in djur (tex insekter).


 Fakta om Gönan

Bildades: 2017
Storlek: 154 ha
Kommun: Vansbro och Leksand
Läge: 10 km nordöst om Järna.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här

 Fakta om kräftpest

​Flodkräftan har drabbats hårt av kräftpest. Arten är akut hotad genom att signalkräftor på många platser har planteras ut. Signalkräftan för med sig kräftpesten. De drabbas inte själva men sprider den effektivt till flodkräftan.

Läs mer om kräftpesten och hur man får bukt med den här:

Havs och Vattenmyndigheten

Hushållningssällskapet

Statens veterinärmedicinska anstalt