Nedra Oppsveten

Solig sommaräng med några stora träd i kanten
På Nedre Oppsveten finner vi en av Dalarnas bäst bevarade och mest typiskt utformade slåtteräng av den sydliga typ där svinroten ingår som karaktärsart. Utöver de botaniska värdena har området betydande skönhetsvärden.

Läge och karaktär

Nedra Oppsveten är vackert beläget i en sydsluttning med utsikt över sjön Oppsveten och Sjöberget med dess lövrika granskog. I sluttningen mellan gården och sjön ligger små åkertegar och mellan dem steniga hackslåttermarker. Här och var i slåttermarken växer enstaka grova björkar. Blockig morän karaktäriserar sluttningen vilket talrika odlingsrösen skvallrar om, men ner mot sjön överlagras denna av sand. En skogsbilväg passerar nedanför gården.

Vegetation

Ängsmarken domineras av en välutvecklad friskäng av svinrottyp. Inom denna finns en småskalig variation med svackor där fuktängfragment uppträder, liksom torra magra partier med vegetation av torrängs- eller hedtyp. Vissa delar har genom svag hävd degenererat mot piprörsdominans.

Flora

Svinrotängen är artrik med utöver svinroten själv t.ex. darrgräs, brudsporre, tvåblad, jungfrulin, fältgentiana, ormrot, rödkämpar och ängsvädd. Odon och ljung bildar tuvor här och var, särskilt kring stenar. I fuktigare partier finner man kärrtistel, kärrfibbla, blåtåtel, slidstarr, hirsstarr och jungfru Marie nycklar.

Kulturhistoria/Hävd

Nedre Oppsveten är ett torpställe som sannolikt anlades på 1700-talet. Gården med omgivande skogsmark till hör kyrkan. Djurhållningen upphörde först 1985 varefter igenväxningen accelererade. Hackslogarna har slåttrats fram till mitten av 1950-talet. Tack vare regelbundna röjningar har inte trädskiktet tillåtits sluta sig och slåtterängsfloran har kunnat klarasig kvar. 1990 stiftades NOLA-avtal Västerbergslagens Naturskyddsförening som sedan skötte lieslåttern i delar av området. De små åkertegarna används som vall, potatisland eller viltåker av brukaren på gården, Sven Åman fram till mitten av 1990-talet. 2002 övertogs slåttern av Oppsvetens vänner, en avknoppning av Söderbärke hembygdsförening.

Restaurering

Vid studier av laga skiftes karta från 1855-1858 fann länsstyrelsen att de hävdade markerna drastiskt hade minskat. Vid en reservatsbildning skulle det vara möjligt att restaurera markerna och återuppta hävden så att de öppna markerna vid Nedra Oppveten fick den omfattning de hade förr. Länsstyrelsen har därför påbörjat en omfattande restaurering som innefattar avverkning röjning och stängsling. Därefter betas markerna genom föreningen Oppsvetens vänners försorg.

Skogsmarken

Den södra delen av naturreservatet utgörs av lövrik barrblandskog. Skogen som ligger i sluttningen ner mot sjön Oppsvetens västra sida har höga naturvärden. Värdena är främst knutna till den stora andelen lövträd. Fältskiktet är gräs och örtrikt och bland den lägre faunan har flera fynd gjorts av sällsynta landsnäckor.Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- göra upp eld på annat än anvisad plats.


 Fakta om Nedra Oppsveten

Bildades: 2004
Storlek: 33 ha
Kommun: Smedjebacken
Läge: Knappt två mil söder om Smedjebacken, sydväst om Söderbärke.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Folder: Nedra Oppsveten ingår i projektet Foder och Fägring, där flera foldrar har tagits fram. Läs mer om projektet och ladda ned foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan

Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här