Säterdalen

Grön och lummig skog med mest lövträd
Säterdalens naturvärden har varit kända länge. Här finns mycket att berätta om både natur, kultur, geologi och friluftsliv.

Naturvärden

Betraktad från ovan framträder vegetationen i Säterdalens ravinsystem som ett slingrande grönt stråk mot det omgivande platta slättlandskapet. Områdets frodighet kommer sig av det gynnsamma klimatet nere i ravinen och den näringsrika Ljusterån. Området får tack vare de lövdominerande skogsbestånden ett sydländsk utseende.

Större sammanhängande lövskogar är ovanligt i dessa delar av landet. Lövskogen ger upphov till en näringsrik jordmån som i sin tur gynnar en örtrik flora. Några typiska lundväxter som finns i området är liljekonvalj, vitsippa, gullpudra, lundarv, springkorn, ormbär och trolldruva. Vid inventering av kärlväxter i området fann man närmare 350 arter. Men det är inte bara växter som trivs här, utan man kan finna en stor artrikedom bland fåglar, insekter och svampar också.

Geologiska värden

Säterdalen är ett av landets främsta exempel på ett levande ravinlandskap. Med detta menas att ravinerna hela tiden växer och utvecklas genom en rad naturliga faktorer.

Efter senaste istiden avlagrades stora mängder finkornigt material i botten av den dalgång där Dalälven rinner idag. Genom dessa lätteroderade jordar har sedan Ljusterån och Hyttbäcken grävt sig allt djupare ned. Då flödena nått ned under grundvattennivån ökade snabbt erosionen. Idag ser vi alltså resultatet av flera tusen års vattenverksamhet.

Odlingsmarkerna intill ravinerna slukas sakta av den växande dalen. Säterdalen har idag ca 35 sidoraviner och på de djupaste ställena har ån skurit sig ned 50 meter under omgivningen.     

Från att tidigare ha uppvisat vidsträckta betes- och ängsmarker med fäbodar och lador har dalen under de senaste 100 åren vuxit igen.

Ljusterån har under mycket lång tid utnyttjats för kraftändamål. Flera smedjor och bruk har funnits i dalen, bland annat låg Sveriges första kopparmyntverk i Säterdalen. Rester av dammar och grunder finns ännu kvar, även efter alla de skvaltkvarnar som varit i bruk tidigare.

Friluftsliv

För den svenska allmänheten torde Säterdalen vara den utan jämförelse mest kända ravinbildningen. Säterdalen omnämndes redan på 1700-talet för sina tilltalande och fantasieggande scenerier. Omkring sekelskiftet började intresset för Säterdalen att växa och var tillsammans med Siljansområdet de mest besökta turistmålen i Dalarna.  

Lekplats intill en å, lummig grön skog i bakgrunden
Foto: Maria Jons 

Det är Säterdalens omväxlande landskap med dess branta raviner, böljande ängsbackar och en för trakten närmast sydländsk yppighet som gett upphov till dess berömmelse. Förutom vandringsleder längs ån och upp och ner för de branta ravinerna, finns en folkpark med servering och stor lekplats för barnen samt längre ner längs ån en fäbod där det sommartid finns djur.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda,
- stående eller i kullfallna,
- träd och buskar, gräva upp växter, insamla mossor, lavar eller vedsvampar
- cykla eller rida annat än på markerade leder avsedda för detta. Det är även tillåtet att cykla på vägarna som korsar området vid Norddalen, Åbron och Ljusterbron.

För fullständiga föreskrifter, läs beslutet här intill (Inkluderar de som gäller för sak- och markägare i området).


 Aktuellt!

Nedfallna träd på leder
Efter veckans digra blötsnömängder har många träd fallit över lederna i Säterdalen. Leden ut från Norddalen till Almbacken är för närvarande svårframkomlig.

Tillgänglighet vid Norddalen
Leden mellan Norddalen och Almbacken är nu tillgänglighetsanpassad så att den funkar för rullstol, barnvagn, synskadade etc. Vid Almbacken finns också en tillgänglig grillstuga.

En TC vid parkeringen ska uppföras under året. Samtidigt tas det gamla vindskyddet bort och flyttas till annan plats såsmåningom.  

 

Flera spänger och räcken kommer att bytas ut under året på flera platser i reservatet.

 Fakta om Säterdalen

Bildades: 2001
Storlek: 541 ha
Kommun: Säter
Läge: Alldeles intill Säters samhälle.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Beställ folder här
Ladda hem folder här
Ladda hem folder på engelska
Området ingår även i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Bok: Beställ boken Säters Dal här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här