Risshytte hage

Att följa stigen genom granskogen, passera den lövträdsbeklädda gamla ängsmarken och så småningom komma fram till kärret där guckuskon blommar - det är en upplevelse! Men du måste se till att vara här i mitten av juni för att få skåda ett av länets värsta blomsterchocker. Den som aldrig tidigare sett en vilt växande guckusko kan inte annat än bli imponerad!
Den ståtliga orkidéen guckusko med sin gulvioletta blomma.

I Risshytte hage finns flera olika naturtyper, framför allt granskog, lövskog på tidigare ängsmark samt kärrmark. kalkpåverkan från berggrunden har gjort att områdets flora är artrik. I kärret påträffas den ståtliga orkidén guckusko, som liksom alla övriga orkidéarter är fridlyst. Den lockar stora mängder besökare till området i blomningstid, som är i början - mitten av juni. Övriga ovanliga arter i området är kambräken, tagelstarr, smörbollar och brudsporre.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- göra upp eld,
- i terrängen eller på iordningställda leder färdas annat än till fots eller på skidor,
- skada levande eller döda träd, buskar eller annan växtlighet,
- beträda området under 15 maj - 15 juli annat än på markerade stigar,
- tälta.


 Fakta om Risshytte hage

Bildades: 1985
Storlek: 2 ha
Kommun: Säter
Läge: Reservatet ligger ca 5 km väster om Säter vid vägen till Smedjebacken.
Länk till hitta.se
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Folder: Beställ folder här
Ladda ner folder här