Tarveroxberget

Blandad skog i snett motljus. Mycket lövträd och buskar.
I detta allra nordligaste hörn av Rättviks kommun, ligger reservatet med det finskklingande namnet Tarveroxberget. Området består av en lövrik skog uppkommen efter en brand för cirka 60 år sedan.

Tarveroxbergets naturreservat är präglat av en naturkraft som idag nästan har försvunnit i den svenska naturen, nämligen brand. Eld är en del av det naturliga kretsloppet i skogen och är något som många arter är anpassade till.

I detta reservat brann det senast för omkring 60 år sedan, och där det brann står nu en lövrik bränna med tallöverståndare som har brandljud. I en stor del av området finns inslag av denna äldre tallgeneration på omkring 250 år, liksom gamla brända stubbar.

I området förekommer en del signalarter som korallblylav, njurlavar och lunglav, de senare ganska rikligt förekommande på äldre sälg i områdets södra delar. En vältrampad stig leder genom skogen längs med Voxnan. Området är lämnat till fri utveckling.  

 Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Tarveroxberget

Bildades: 2011
Storlek: 64 ha
Kommun: Rättvik
Läge: Reservatet ligger två mil söder om Los.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Tarveroxberget ingår i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna". Läs mer och beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Den statliga skogsöverens-kommelsen
I juni 2008 slöts en överens-kommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda ca 70 000 hektar skog i Sverige på Sveaskogs marker som är naturvårds-intressanta. Detta är ett av de runt 50 områden som skyddas i denna överenskommelse. Läs mer om skogsöverenskommelsen