Skärberget

Naturreservatet utgör Skärbergets östsluttning, ned mot sjön Amungen.

Området har två naturtyper, båda med en genomsnittlig ålder av cirka 130 år. Områdets västra del utgörs av den blockrika, torra och fattiga bergsbranten. Här dominerar en klen tallskog med ett stort inslag av unga björkar och enstaka granar. Inslaget av gamla döda liggande och stående träd, s k lågor och torrträd, är stort och dessa hyser ofta spår av bränder.

Vid bergets fot och österut tar en mer blandad skog över på friska och sumpiga marker. Här finns gott om lövträd, främst björk men även asp, al och sälg. 

I några sumpigare områden uppträder större bestånd av klibbal. Brandspår finns rikligt i stora gamla stubbar.

I områdets norra del finns även några blöta sänkor med rikligt med torrträd.

Berggrunden består huvudsakligen av granit med ett stråk av felsisk metavulkanit i västligaste delen.

Foto: Länsstyrelsen Dalarna.Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Skärberget

Bildades: 2011
Storlek: 99 ha
Kommun: Rättvik
Läge: Knappt 20 km öster om Furudal, söder om Dalfors nära Amungens norra strand.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga speciella anordningar finns.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Den statliga skogsöverens-kommelsen
I juni 2008 slöts en överens-kommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda ca 70 000 hektar skog i Sverige på Sveaskogs marker som är naturvårds-intressanta. Detta är ett av de runt 50 områden som skyddas i denna överenskommelse. Läs mer om skogsöverenskommelsen