Hålåheden

Gles tallskog med lite undervegetation vilket gör att man ser långt in i skogen
Största delen av Hålåheden är en tallskog på storblockig mark. Här och där växer björkar, gran och enstaka sälgar. På flera av tallarna finns brandljud som visar att skogen har påverkats av flera skogbränder.
hålåheden i sydost

På många av sälgarna växer lunglaven, ett kvitto på att det handlar om en biologiskt värdefull skog.

På Hålåheden finns också rätt mycket torrträd, brandstubbar, lågor, högstubbar, hålstubbar och grova gamla mosslågor. Det är viktigt för att ovanliga insekter och fåglar ska kunna trivas.

I områdets sydöstra kant rinner en liten bäck. Här växer en grov gammal örtrik blandskog med flera grova gamla torrakor.

 

 

Liggande torraka. Foto: Leif Helldal

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med följande undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Hålåheden

Bildades: 2011
Storlek: 86 ha
Kommun: Rättvik
Läge: Ca 14 km norr om Furudal.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Den statliga skogsöverens-kommelsen
I juni 2008 slöts en överens-kommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda ca 70 000 hektar skog i Sverige på Sveaskogs marker som är naturvårdsintres-santa. Detta är ett av de runt 50 områden som skyddas i denna överenskommelse.
Läs mer om skogsöverenskommelsen