Fräkentjärnarna

Blockrik och gles tallskogssluttning. Solens strålar lyser mellan träden.
Fräkentjärnarna ligger i Rättviks allra nordligaste hörn, alldeles intill gränsen till Gävleborgs län. Skogen är gammal och starkt påverkad av brand.

Eldhärjad sluttning

I Fräkentjärnarnas naturreservat kan man stifta bekantskap med något som blir allt ovanligare i svensk natur, nämligen riktigt gamla träd. Här finns många tallar som överlevt sin 200-årsdag.

Dessa tallar har stått emot tidens tand, överlevt allt från torka, näringsbrist, parasitangrepp och stormar till smällkalla vintrar. De har även klarat av en naturkraft som vi sällan ser nuförtiden i svensk natur: brand. Skogen vid Fräkentjärnarna har upprepade gånger varit brandhärjad; på många av tallarna ser man brandljud på stammarna. På vissa träd kan man se att de överlevt så många som sex bränder under sin livstid! 

Att denna naturkraft i stort utsträckning saknas i den svenska skogen idag (de flesta naturliga skogsbränder släcks omgående) har lett till att många arter som är anpassade till brandhärjade miljöer minskat i antal och utbredning i modern tid.  

Av intressantare vedsvampar som observerats i området finns gräddporing, tallticka, rynkskinn och möjligen ostticka. Lunglav förekommer ymnigt på sälg i kanten mot de fuktigare markerna kring blocksänkor.  

Hela reservatet utgörs av en östligt vänd sluttning, som domineras av tallskog på blockig mark. Från väst kommer en större bäck som forsar nerför den blockiga sluttningen, omgiven av buskigare vegetation. I sin övre del omges bäcken av fin klibbalssumpskog.

 Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

 


 Fakta om Fräkentjärnarna

Bildades: 2011
Storlek: 104 ha
Kommun: Rättvik
Läge: Reservatet ligger drygt 4 mil norr om Furudal och 2 mil söder om Los.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Folder:  Området ingår i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna
Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Den statliga skogsöverens-kommelsen
I juni 2008 slöts en överens-kommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda ca 70 000 hektar skog i Sverige på Sveaskogs marker som är naturvårds-intressanta. Detta är ett av de runt 50 områden som skyddas i denna överenskommelse. Läs mer om skogsöverenskommelsen