Enån

I dessa marker har det sprungit joggare, åkt skidåkare och promenerat hundägare under lång tid. Det kommer de kunna fortsätta att göra, men nu i och med reservatsbildningen, utan risk att områdets skog avverkas eller byggs hus i.

Enåns naturreservat ligger nordost om Rättviks tätort. Det är 210 hektar stort och omfattar 3,5 km av dalgången som vattendraget flyter igenom. Dessutom en del tallskog som ligger öster om dalgången.

Landskap format av is och vatten

Marken i reservatet utgörs av sand, uppblandad med kalk. Det avsattes här vid utloppet till en isälv som för 9000 år förde material från den avsmältande inlandsisen. Områdets varierade landskap skapades också i samband med isavsmältningen. Här ringlar sig Enån i en ibland 20 m djup och 250 m bred dalgång, här finns vattenfyllda dödisgropar (en stor isklump som strandat och runt vilken det samlas jord och morän, så att en grop bildas) och bevuxna flygsandfält. Bevarandet av alla dessa landformer är ett syfte med bildandet av reservatet.

Bland bombmurklor och mosippor

Sanden och kalken i marken, utgör en viktig livsförutsättning för många av det stora antal sällsynta arter som finns i reservatet. Enbart de hotade arterna uppgår till 30 st. Det är främst spindelskivlingar och taggsvampar. Bland svamparna bör även Bombmurklan nämnas då den, tack vare sitt karaktäristiska utseende, är känd för allmänheten i området. En annan karaktärsart för området är den starkt hotade mosippan, vilken redan Linné uppmärksammade på sin Dalaresa 1734. Den hittas främst i skogarna öster om Enåns dalgång där den blommar under maj månad.

Skog idag, slåtter förr

Enåns dalbotten är idag skogbeklädd och speciellt de sydvästligaste delarna upplevs som riktigt urskogsartade. Här finns gott om grova träd och många av dem är döda, både i och i anslutning till det slingrande vattendraget. Fram till för ca 100 år sedan var dock stora delar av dalbotten trädlösa. De nyttjades för slåtter av de kringliggande byarna. Idag återstår bara några enstaka ängsytor men på dessa kan sällsynta fjärilar hittas så som mindre bastardsvärmare och turkos blåvinge.

Friluftsliv och föreningar

Tack vare sitt tätortsnära läge har området under lång tid nyttjats av allmänheten, skolor, idrottsföreningar, scouter och många andra organisationer för olika typer av friluftsliv. Reservatsbildningen möjliggör att dessa verksamheter även fortsättningsvis kan bedrivas i en naturskön miljö. Bland annat kan den märkliga Springkällan i reservatets nordligaste spets nämnas. Springkällan är resultatet av ett misslyckat försöka att borra efter olja 1869. Någon olja fann man inte men väl ett vattenförande skikt som, när det punkterades, skapade en naturlig fontän i borrhålet som fortfarande sprutar ca 150 år senare.

Länsstyrelsen har för avsikt att iordningställa en led genom reservatet från Jarlområdet i dess sydvästligaste del fram till Springkällan, ett arbete som i stort sett är redan är slutfört.Inom reservatet är det inte tillåtet att...

1. gräva upp växter samt skada växande eller döda, stående eller omkull fallna, träd eller buskar med följande undantag:
- lösa kvistar och mindre grenar får plockas.
- träd som fallit över stigar får kapas och flyttas åt sidan.
- i samband med tillstånd givna enligt föreskrift C3, C6 och C7.
2. framföra motordrivet fordon utanför reservatets vägar med följande undantag:
- då marken är snötäckt får snöskoter framföras på snöskoterled eller
utanför sådan om syftet är att iordningställa för organiserad friluftslivs eller sportaktivitet, t.ex. skidåkning.
- lättare fordon får framföras på reservatets stignät om syftet är att
transportera rörelsehindrade.
- i samband med tillstånd givna under föreskrift C3, C4, C6, C7, C8.

Det är dessutom förbjudet utan länsstyrelsens tillstånd att:
3. anlägga nya, eller bredda befintliga, leder och spår som ianspråktar mark utanför befintligt stignät,
4. anordna större, eller återkommande, arrangemang utanför reservatets
vägar, leder, spår och stigar,
5. insamla mossor, lavar, vedsvampar eller djur,
6. rensa vattendraget från nedfallna träd,
7. röja en yta från yngre skog eller för avverkning av enstaka yngre träd,
8. uppföra enklare träkonstruktioner.


 Fakta om Enån

Bildades: 2017
Storlek: 210 ha
Kommun: Rättvik
Läge: Ett par km nordöst om Rättviks centralort.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan