Djursjöberget

I Djursjöbergets naturreservat finns en ogallrad barrskog med både gran och tall. I norr, där det är lite blötare, finns det också en hel del lövträd i barrskogen.

Djursjöberget är blockrikt och träden är i olika åldrar. Det är ett gott tecken på skog med naturvärden.

Bitvis finns det mycket död ved på backen. Även det gynnar mångfalden av arter. Annars har andelen död ved minskat i de svenska skogarna på grund av det intensiva skogsbruket.  Det har lett till att många arter av svampar, insekter och fåglar, t.ex. hackspettar, har missgynnats.

Djursjöberget lämnas för fri utveckling.  Förhoppningen är att de naturvärden som redan finns här ska utvecklas och bli ännu större.

 Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Djursjöberget

Bildades: 2011
Storlek: 57 ha
Kommun: Rättvik
Läge: 15 km nordnordöst om Furudal
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Folder:  Området ingår i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna
Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Den statliga skogsöverens-kommelsen
I juni 2008 slöts en överenskommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda ca 70 000 hektar skog i Sverige på Sveaskogs marker som är naturvårdsintressanta. Detta är ett av de runt 50 områden som skyddas i denna överenskommelse.
Läs mer om skogsöverenskommelsen