Tenningbrändan

År 1896 uppkom Tenningbrändan genom att hela området mellan Tenningån och Mickelsjön i gränslandet mellan Orsa och Ore eldhärjades. De mest lövdominerade och naturskogspräglade delarna ingår nu i naturreservatet i form av en så kallad lövbränna.

Den rikligt steniga marken i skogen är täckt med mossa. Enstaka granar växer mellan de annars så rikliga björkarna och asparna. Foto: Per Ax, Orsa kommun.

En lövbränna är numera en mycket ovanlig naturtyp med höga naturvärden. Skogen får sin prägel av björk och asp, men även några enstaka sälgar är viktiga inslag liksom lönn längs tre bäckar. 

Det finns även ett varierande inslag av tall och gran. På båda trädslagen växer det rikligt med lunglav, på sälg även enstaka exemplar av nordlig anisticka. Nattviolen har stor spridning i området. Det finns också ett inslag av träd som överlevt flera bränder. Tallticka förekommer liksom lövskogsfåglar som mindre hackspett och grönsångare. Det är gott om hålträd. Arter som förekommer regelbundet är bivråk, järpe, tjäder, spillkråka och tretåig hackspett.Inom reservatet är det inte tillåtet att...  

- köra motordrivet fordon, till exempel snöskoter,
- fånga eller samla in djur, till exempel skalbaggar,
- klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo eller björnide än 100 meter,
- skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, vedsvampar eller lavar, 
- elda, annat än med medförd ved eller med kvistar plockade från marken eller med handbrutna torrkvistar från växande, det vill säga levande träd. Inga delar från torrakor, torrträd eller liggande träd, så kallade lågor får användas. 


 Fakta om Tenningbrändan

Bildades: 2000
Storlek: 120 ha
Kommun: Orsa
Läge: Ett par mil nordost om Orsa.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges Länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Beställ foldrar här
Ladda hem folder här
Tenningbrändan ingår även i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna". Läs mer och beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här