Norra Mora Vildmark

Stor myr med enstaka tallar på.
I och med bildandet av naturreservatet Norra Mora Vildmark, har ett av de största områdena i länet skyddats - drygt 14 000 hektar! Området består av ett höglänt skogs- och myrlandskap.

Områdets främsta värde ligger i de stora viddernas opåverkade myrmarker och gammelskogar som ger besökaren goda möjligheter till vildmarksupplevelser utöver det vanliga. Ett av reservatets syften är just att värna om det storslagna ödemarkslandskapet.

Varglaven pryder myrarna

Fågellivet i området är intressant och omfattar dels myrmarkernas fåglar med gulärla, gluttsnäppa och småspov dels gammelskogens arter lavskrika, tallbit, flera ugglor och kungsörn. Växtligheten är sparsmakad i och med de karga förhållandena, men exempelvis pryder den sällsynta varglaven många torrakor på myrarna.

Gammal mötesplats

Trakten har förr använts för diverse näringar som myrslåtter, utvinning av myrmalm, fäbodbruk och jakt. Av särskilt intresse är att den forna vintermarknadsplatsen Jämtmot av allt att döma låg inom området. Här möttes jämtar, dalkarlar och norrmän för handelsutbyte. I gränsmötet mot Härjedalen och Älvdalen ligger den mytomspunna Korskälla som påstås ligga längs den forna pilgrimsleden mot Nidaros.

Skydd och nyttjande av naturen

Skyddet av området innebär att skogen kommer få åldras utan ingrepp. Den är idag av varierande ålder, men till stora delar orörd av modernt skogsbruk. Jakten i området är mycket uppskattad och påverkas inte av reservatsbildningen. Skotertrafiken kommer vara begränsad till den led Orsa-Lillhärdal som passerar.

Särskilt glädjande är att naturreservatet har kommit till stånd i en gott och konstruktivt samarbete mellan myndigheter och markägare. Ett bra exempel på hur man genom dialog kan komma fram till en för bägge parter bra avvägning mellan skydd och nyttjande.

Kanske är Norra Mora Vildmark det naturreservat i landet som berör flest markägare. En stor del av fastighetsägarna i Mora och Våmhus socknar är nämligen berörda genom de gemensamhetsskogar som ingår i reservatet. Gemensamhetsskogarna är även fortsättningsvis kvar som markägare.

Norra Mora Vildmark ingår i ett stort sammanhängande kluster av naturreservat i norra Mora kommun. De angränsande reservaten är Stopån, Våmhuskölen och Anjosvarden.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- köra motordrivet fordon i terrängen med undantag för snöskoter på markerade leder då marken är väl snötäckt, samt undantag för boende i Kräckelbäcken och Ulvsjön som kan färdas till och från befintlig skoterled.
- skada växande eller döda träd, med undantag av insamlande av grenar på marken för att göra upp eld.

Dessa föreskrifterna gäller även fastighetsägare, nyttjanderättshavare och annan innehavare av särskild rätt till fastighet när de inte utnyttjar sin rätt att bruka eller nyttja fastigheten.


 Fakta om Norra Mora Vildmark

Bildades: 2008
Storlek: 14000 ha
Kommun: Mora
Läge: Området ligger drygt 5 mil norr om Mora.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Beställ foldrar här
Ladda hem folder här - sve
Ladda hem folder här - eng
Skylt: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan