Ålderfljot

Bäck i skogen
I detta område finns en av de häftigaste tallnaturskogar som påträffats i denna del av länet. Myrmarkerna är i sig inte så artrika, men orördheten, storleken på området och blandningen myr - skog gör att naturvärdena blir höga.

Myrarna och skogarna i området bildar en värdefull mosaik. Här finns även ett rikt fågelliv eftersom det finns gott om små öppna vattenspeglar i våtmarkerna. Inslaget av gamla tallar och torrakor i skogsmarken kring myrarna utgör livsmiljöer för många arter som är hotade i landskapet i stort idag. Myrmarkerna utgörs av rismossar och fastmattekärr utan särskilt utmärkande drag.

Ålderfljot ligger i en värdetrakt för tallskog tillsammans med det närliggande Nordbläster som också är aktuellt för reservatsbildning. Att dessa två likartade områden ligger så nära varandra, och dessutom i en värdetrakt med annan värdefull tallskog, gör dem särskilt värdefulla i ett längre perspektiv.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd, stubbar och buskar.
- köra motordrivet fordon med undantag av framförande av snöskoter på snötäckt mark på markerad skoterled.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.


 Fakta om Ålderfljot

Bildades: 2007
Storlek: 270 ha
Kommun: Mora
Läge: Ca 5 km sydväst om Venjan.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Folder: Ladda hem folder här
Området i ngår även i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna
Beställ foldern här
Skylt: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Omarrondering: Ålderfljot bildades i samband med omarrondering i norra Venjan. I trakten fanns flera nyckelbiotoper som staten köpte in. Resultatet blev sex nya naturreservat; Gessi, Skärmyren, Nordbläster, Gås-tjärnskölen och Hartjärnsberget.