Alderängarna

Här får du uppleva en varierande natur. Från höjderna vid parkeringen, slingrar sig stigar och trappor ned mot ängar och så småningom når man fram till klapperstensstränderna vid Österdalälven. Variationen har också lett till att många olika växter och djur har funnit livsrum här. Inte mindre än 27 hotade arter har påträffats.

Öppen gräsäng med småbuskar här och var. Vatten i bakgrunden
Här syns de så för Alderängarna typiska klapperstensstränderna som ligger i anslutning till Österdalälven. Foto: Jenny Sander.

Höga värden för biologisk mångfald

Miljön är synnerligen variationsrik med branta nipor, urskogsartade partier, öppna slåttermarker och klapperstensstränder i anslutning till Österdalälven. Detta tillsammans med den vackra och ostörda landskapsbilden ger området mycket höga värden för bevarandet av den biologiska mångfalden.

Grön äng med stora björkar i för- och bakgrunden.
En av de ännu öppna slåtterängarna i området. Foto: Jenny Sander.

Labyrinter fyllda med ovanliga djur och växter

Reservatet är ett väldigt labyrintiskt område av vattenvägar, källor och kärr. I omgivningen reser sig branter där gran och aspar växer. Vegetationens intressantaste inslag är mosippa, getväppling och backstarr. Bäver, utter och lodjur syns ofta här. Häckande fåglar såsom spillkråka, slaguggla, stjärtmes och mindre hackspett lever här.

Värdefullt inlandsdelta

Alderängarna ingår i Morafältet, vilket är utpekat som riksintresse. Området har bedömts vara av internationell betydelse som exempel på ett inlandsdelta.

Här kan du läsa mer om naturen i Alderängarna, samt vilka hotade arter som hittats här

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller fallna träd och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
- fånga eller insamla djur samt störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- köra cykel och motordrivet fordon i terrängen.

Området är inte direkt lättillgängligt, men det underlättar att det finns spänger och trappor vid de brantaste partierna samt broar över vattendrag. Foto: Per Ax.

 


 Fakta om Alderängarna

Bildades: 1998
Storlek: 115 ha
Kommun: Mora
Läge: Ca 5 km nordväst om Mora. Parkering med skyltning finns vid riksväg 70. Härifrån leder en stig nerför nipbranten och vidare över det lilla vattendrag som måste korsas innan man når älvplanet och själva Alderängarna. Inom området löper några brukningsvägar och stigar.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i nordöstra Dalarna
Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här