Örsjöberget

Granskog i kanten till en liten myr. Solig högsommardag med blå himmel.
Örsjöberget naturreservat ligger NO om och i direkt anslutning till Örsjöbergssätern i nordvästsluttningen mot Flybäcken. Reservatet, som är 21 hektar stort och består till sin helhet av barrblandskog. Här kan man hitta granar som är upp mot 200 år gamla.

Beskrivning av reservatet

Granskogen i väst är variationsrik med träd i olika åldrar. Det finns en stor mängd grova träd där många har uppnått en ålder av 170 år. Vegetationen är källpåverkad med mycket blåbärsris och rikligt med storväxta örter. Delar av skogen är försumpad. Den östra delen av sluttningen är torrare men andelen död ved är ännu högre. Lågor, döda stående träd och högstubbar samt med inslag av över 200 år gamla grova granar finns i riklig mängd.

Reservatets mittdel består av utpräglad tallnaturskog delvis på mager hällmarksgrund. Omgivande skog är till stora delar hårt brukade med hyggen eller ungskogar. Berggrunden består liksom det mot norr anslutande förfjällsterrängen av näringsfattiga sandstenslager. Den för trakten ovanligt rika bördigheten indikerar dock en viss diabaspåverkan.

Historisk och nuvarande markanvändning

Örsjöbergets skogsmiljö uppvisar en långvarig kontinuitet med liten störningspåverkan, på senare år mest i form av plockhuggning. Med tanke på närheten till fäboden har skogsbete troligen förekommit historiskt.

Biologiska värden

Skogen i området är variationsrik på både skogstyper och strukturer (död ved, åldersvariation mm). Död ved i form av grova lågor och stående torrakor finns i påtaglig grad. Den dominerande höga och jämna fuktigheten skapar goda förutsättningar för kryptogamer samt förekomsten av gamla och grova träd likaledes för mer krävande epifytiska kryptogamer. I den mittre artfattigare tallskogsmiljön återfinns torrakor och inslag av brandljud i levande tallar. Artlista över signalarter och rödlistade arter som påträffats, framför allt i ranskogspartierna, redovisas i nedanstående lista.Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
- köra motordrivet fordon i terräng,
- cykla eller rida,
- använda området för organiserade tävlings eller övningsändamål eller motsvarande.


 Fakta om Örsjöberget

Bildades: 2002
Storlek: 21 ha
Kommun: Malung-Sälen
Läge: Strax norr om Limedsforsen, sväng västerut mot Tisjön/Löten. Parkera vid Örsjöbergssätern, så ligger reservatet strax norr därom.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Skylt:
Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan