Vändleberget

Svartbränd mark med mycket stenblock. Träden är svedda en meter upp på stammen.
Naturreservatet Vändleberget är ett 71 ha stort skogsområde där lövträden dominerar. För att dessa ska bli ännu fler, genomfördes här en naturvårdsbränning 2004. Efter det har ännu fler lövträd etablerats i området.

Naturreservatet ligger inom ett större kuperat bergsområde som är en utlöpare från norr. Terrängen är kuperad och den branta östsluttningen mot Pellasbäcken är ställvis storblockig. På ett par ställen reser sig större klippväggar i skogen. Hög och jämn luftfuktighet råder i ostsluttningen.

Naturtyper

Området domineras av lövrik granskog med även andra naturtyper finns i området. Längs Pellasbäcken i öster växer sumpskog, i östsluttningen växer lövskog och överst i sluttningen står riktigt grova tallar och aspar. Det är gott om brandpåverkade torrakor och tallar med brandljud.Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
- köra motordrivet fordon i terräng.


 Fakta om Vändleberget

Bildades: 2006
Storlek: 70,9 ha
Kommun: Ludvika
Läge: Området är beläget ca 15 km väster om Grangärde.
Länk till hitta.se
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Folder:
Beställ folder här (i samma som Nybrännberget)
Ladda hem folder här
Skylt: Titta på skylten här