Skattlösbergs by

Skattlösbergs by ligger på en höjd som reser sig ur det omgivande skogslandskapet. Det är en gammal finnby i Grangärde socken, som har anor från 1600-talet. Här syns fortfarande rester från den gamla tiden - både i form av byggnader, stenmurar och i växtligheten.

Skola, sång och skattefrihet

Ta en promenad genom byn och fundera -
hur såg det ut när de första nybyggarna slog sig ner här?
Under 1600-talet erbjöds nybyggarna bosättning på kronans marker
och skattefrihet de första åren. Det var vanligt att nybyggare
som kom till trakten slog sig ned i gynnsamma höjdlägen.
Ett 10-tal gårdar har växt fram under årens lopp.
Under 1930- och 40-talen var befolkningen så stor
att här fanns både skola, postkontor och två affärer.
Den mest berömde invånaren i byn var trubaduren Dan Andersson.
Han bodde i Luossastugan i början av 1900-talet.

Magra marker ger mera mångfald

När marken används till slåtter eller bete
blir den successivt näringsfattig.
Små, konkurrenssvaga växter får då chans att vandra in.
De kommer från stränder, myrar och andra naturligt öppna marker.
De är ljusälskande och skuggas vanligtvis ut av högväxta arter,
men klarar sig på lite näring. Under årens lopp
utvecklas ängar och betesmarker till artrika samhällen,
med prunkande blomsterprakt.

Vandra på leden och vänta vid din mila

Runt naturreservatet Skattlösberg finns två markerade vandringsleder. På vägen runt kan du läsa mer om sevärdheterna här.
Först kommer man till finngammelgåren, sedan ekorrmyren,
varggropen, Sankta Klara källa, slåtterängarna, trolltomten,
Luosastugan, smörjtallen och sist vattstenen.
Lederna finns markerade på ledkartan här intill,
men även i foldern över området
som du kan beställa från Länsstyrelsen.
Kanske passar det att sjunga lite ur Dan Anderssons,
"Jag väntar vid min mila" eller "Omkring tiggarn från Luossa",
när du vandrar omkring i dessa natursköna marker?

Skattlösbergs by ingår i projektet "LIFE för Foder och Fägring".
Det är ett naturvårdsprojekt som syftar till
att restaurera slåtter- och betesmarker.
Läs mer om det projektet här

 Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- medföra lös hund,
- göra upp eld,
- köra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar,
- parkera annat än på särskilt anvisade platser,
- uppställa husvagn annat än tillfälligt vid dagsbesök,
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, plocka blommor och gräs eller skada vegetationen i övrigt,
- att tälta,
- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
- på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, eller dylikt.


 Fakta om Skattlösbergs by

Bildades: 1978
Storlek: 47 ha
Kommun: Ludvika
Läge: Väster om Sunnansjö på vägen mot Fredriksberg.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skyltar:
Vandringsleder
Informationsskylt
Reservatskarta
Folder: Beställ folder
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i:
- Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här
- projektet Foder och Fägring.
Läs mer om projektet här