Nittenmossen

Nittenmossens naturreservat består av så mycket som tre välbevarade och värdefulla högmossar. Välbevarade då de har kvar sitt naturliga vattenflöde, värdefulla för sin förekomst av ovanliga växter, fåglar och lavar.
Karta över geologin i området med fält markerade i olia färger och symboler för geologiska fenomen.

Hur mossarna är uppbyggda  

Nittenmossen ligger omgiven av fyra sjöar. Mossen består egentligen av tre mossar, tre så kallade mosseplan som delas av en bäck som löper mellan två av sjöarna; Hedtjärnen och Mosstjärn.

Det sydliga mosseplanet består av en välvd mosse där den högsta punkten ligger mitt i området. Denna typ av mossar kallas koncentriska. I mitten av mossen ligger flera gölar varav den största benämns getögat. Det östra mosseplanet har sin högsta punkt förskjuten österut och sluttar därför åt tre håll. En sådan mosse kallas excentrisk. Mossarna är opåverkade av dikningar, vilket är ovanligt.  

Nittenmossen ingår i Natura 2000-nätverket och är utpekat i Myrskyddsplan för Sverige som är ett urval av landets värdefullaste och mest skyddsvärda myrar.  

Djur- och växtliv i området

Fågellivet sägs vara rikt utifrån de observationer som gjorts i samband med andra inventeringar. Tretåig hackspett, slaguggla, knipa, kricka, vigg, tjäder, gråspett, mindre hackspett, sparvuggla, skogsduva, sångsvan, grönbena, ängspiplärka, gulärla och trana har vid olika tillfällen observerats i området.  

Värdefulla arter av lavar har noterats i den östra delen av Nittenmossen som är belägen i Örebro län. Där förekommer bland annat violettgrå tagellav, dvärgbägarlav, garnlav, och vitgrynig nållav.  

Kulturhistoria

Namnet Nitten kommer från finskans niitty som betyder äng eller gräsmark. Det ligger nära till hands att tro att de finnar som först bosatte sig i trakten nyttjande Nittenmossen som en stor fodermark, där de bärgade starr och säv. Det kan även vara så att mossen fick namnet efter Nittentorpet som ligger norr om mossen eller vise versa.

Branden som en naturlig utvecklingsfaktor

Ett sätt att snabbare nå gynnsam bevarandestatus för området är att genomföra naturvårdsbränningar. Dessa nordliga skogar har under lång tid anpassats till brand. Framför allt tallskog är beroende av brand för att den naturliga utvecklingen skall upprätthållas. Naturvårdsbränning är ett sätt att bibehålla och återskapa skogar med hög grad av olikåldrighet och stor variation i sammansättning av trädslag. Läs mer om de planerade naturvårdsbränningarna i skötselplanen.

I juli 2013 genomfördes en naturvårdsbränning på ca 1 ha i reservatets västra del.

Gles tallskog med brända stammar och bara barr på marken.
Foto: Fredrik Lundin, Länsstyrelsen Dalarna

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar
- framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark.


 Fakta om Nittenmossen

Bildades: 2011
Storlek: 71 ha
Kommun: Ludvika
Läge: Ca 25 km väster om Grängesberg.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här
Läs mer:
Nittenmossen på Örebrosidan