Nackarberg

Nackarberg är en liten finnbosättning på gränsen mellan Säfsnäs och grangärde socknar. Området är beläget på Nackarbergets sluttningar.

Den gammal finnbosättningen Nackarberg ligger mitt i reservatet och delar av den gamla odlingsmarken och vissa byggnader kan man finna spår av.

Naturreservatet ligger i typiskt lidläge med små odlingsmarker närmast husen. Odlingsmarken har inte brukats under lång tid och spår av odlingsmarken syns som smärre trädlösa ytor.

Närmast husen växer lövträd. I övrigt domineras området av barrskog. I den östra delen i sluttningen ned till Nackarbergsmossen ligger ett skogsområde med naturskog. Området är utpekat som nyckelbiotop med urskogsartad skog främst med anledning av den stora mängden grova aspar och död ved.

Den västra delen som sluttar mot Nackarbergets topp utgörs av barrblandskog. Skogen är präglad av ett skogsbruk som brukats enligt ålderdomliga metoder. Här och var finns små öppna ytor där avverkning skett. Enstaka tallar och lövträd har fått stå kvar vid avverkningarna.

På den sura och magra marken förekommer främst blåbärsris. Den nedre delen av östsluttningen har fuktiga till blöta förhållanden. Kantzonen mot myren består av sumpgranskog från gles margransdominerad typ till tätare bestånd. Den svaga översilningen som sker i skogen skapar mattor av vitmossor i bottenskiktet. I hela skogen finns lövträd, förutom björkar även gamla aspar och rönnar.

Träden är i varierad grad utsatta för olika lokalklimat såsom skugga, halvskugga, ljus i gläntor, sumpskog, bland stavagranar osv. Ett bestånd har utvecklats naturligt till stavaskog, det vill säga granskog som stått mycket tätt och växer långsamt, vilket ger klena stammar men med mycket segt och starkt virke. Sådana bestånd kan hysa arter som tar lång tid att etablera sig framför allt bland mossor och lavar.

Naturens egna mosaik

Inflytande av det småskaliga skogsbruket och självföryngring har lett till naturlig lövsuccession med björk och asp. Trädskiktet är synnerligen mosaikartat, påminnande av en naturskog trots den mänskliga påverkan som skett genom långa tider, gamla och unga träd tall, gran och lövträd i en härlig blandning. Riktigt gamla tallar med storkroniga grenverk står som giganter på ett par ställen.

Artfynd: Aspgelelav, skinnlav, blek örnlav, lunglav, liten vaxlav. Gröngöling, tretåig med flera hackspettar, tjäder.

Friluftsliv; Strövvänlig skog med inslag av intressanta biotoper, växt och djurarter.

Ett litet trähus med stengrund har den lilla dörren på glänt. Träd växer tätt inpå. 

Rester efter en gammal jordkällare intill det som förut var en gammal finnbosättning. Samtliga foton: Leif Helldal.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
- köra motordrivet fordon i terräng


 Fakta om Nackarberg

Bildades: 2007
Storlek: 76 ha
Kommun: Ludvika
Läge: Knappt två mil väster om Grängesberg.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Titta på skylten här

Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan