Kullerbergen

Detta reservat består av flera toppar, varav Stora Kullerberget är Ludvika kommuns högsta punkt. På dessa 552 meter över havet får man en fin utsikt över omgivningarna. Här finns även en raststuga och en grillplats ska ställas på plats.

​Vacker gammal skog, men även påverkad skog

Ett av de finaste granskogsområdena i hela västerbergslagen finns i
södra av Stora Kullerberget. Här finns fullt med stående torrträd och liggande sdöda träd. På några ställen, exempelvis på Bolagsberget, Kalvtjärnsberget och sydväst om Södra Kullertjärnen finns tallar som är mer än 250 år gamla.

Stora delar av området är påverkat av omfattande avverkningar i samband med bruksepoken i Fredriksberg under 1700-talet och 1800-talet. Sedan dess har större delen av området fått sköta sig själv och skogen börjar återfå ett mer naturligt utseende. Överlag består skogarna mest av gran som är drygt 110 år gamla.

Fåglar av olika slag, men även stora rovdjur

Spår av de stora rovdjuren som björn, varg och lo har observerats i området. Fågelfaunan är varierande tack vare den mångfald av olika naturtyper som finns i reservatet. På myrarna finns bland annat orre, grönbena, ljungpipare och gluttsnäppa. I skogarna trivs olika mesar, så som svartmes och talltita. Här finns även flera olika arter av hackspettar,
med flera par av tretåig hackspett och gråspett. På de magrare hällmarkerna kan man träffa på rödstjärt och dubbeltrast. Lavskrika är ovanlig så här långt söderut, men även denna har setts i området. Chansen är även stor att man stöter på tjäder och i gransumpskogar kan man höra järpens ljusa vissling.

Foto: Sebastian Kirppu

Oanseligt men sällsynt brunt lurv

Broktagel som är en starkt hotad lav påträffas på två platser inom Kullerbergens naturreservat. På Stora Kullerbergets topp kan man hitta den både på lodytor på berg och på granar. Den andra fyndplatsen av arten är i reservatets södra del, på södra sidan av Kalvtjärnsberget. Broktagel kräver att bland annat hög luftfuktighet, något som reservatsbildningen kommer att bidra positivt till då skogen kring fyndplatserna nu skyddas från avverkning.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
- framföra motordrivet fordon på barmark.
För färd utanför led ska särskilda aktsamhetsregler beaktas - läs mer här

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:

- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större (fler än 100 deltagare) organiserade arrangemang,


 Fakta om Kullerbergen

Bildades: 2016
Storlek: 627 ha
Kommun: Ludvika
Läge: 4 km nordväst om Fredriksberg
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga speciella anordningar.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Ingår i natura-2000. Bevarandeplanen ingår i skötselplanen ovan.
Läs mer om natura-2000 här