Vägskälet

Området är ett trevligt och bra utflyktsmål. Det ligger relativt nära Leksand och är lättillgängligt eftersom det går flera stora vägar genom området. Här finns ett rikt fågelliv som är beroende av barrskog med höda naturvärden.

Biologisk mångfald

Skogen i Vägskälet har höga biologiska värden, eftersom den till stor del har samma kvaliteter som en orörd naturskog. I området finns en rad förekomster av arter som finns där just för att skogen inte har påverkats av modernt skogsbruk. En del av dessa finns t o m på den s k rödlistan. Arter som rosenticka, ullticka och  vedtrappmossa har hittats på flera ställen i reservatet.

Vissa delar av området har brukats, men det har alltid funnits delar som inte har påverkats där de ovanliga arterna har kunnat överleva, genom att fläckar hela tiden varit intakta och vandrat runt i området. I det våta och bördiga läget har hela tiden skapats ny död ved genom stormfällningar etc. Området har tidigare troligen varit påverkat av bete och en mer öppen skog fanns.

Idag är det mer gran och död ved skapas i snabbare takt. Här har gjorts många observationer av fågelarter starkt knutna till barrskog, tex tretåig hackspett och sparvuggla.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna träd och buskar
- köra motordrivet fordon i terrängen., gäller både barmark och snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)


 Fakta om Vägskälet

Bildades: 2007
Storlek: 46 ha
Kommun: Leksand
Läge: ca 8 km sydväst om Leksands samhälle, utefter Dala-Järnavägen. Kör förbi sjön Molnbyggen. Reservatet ligger i fyrvägskorsningen ca 1 km söder om Yxbodarna.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Beställ folder
Ladda hem folder
Skylt: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan