Skörolsmyran

Skörolsmyran är har fått sitt namn efter den myr som omger och till viss del ingår i naturreservatet. Området är inte så stort, endast drygt 11 ha.

Skörolsmyran är småkuperat med små lodytor, små översilningsmarker och myrstråk samt torrare höjdpartier. Skogen utgörs i huvudsak av gammal tallskog och barrblandskog.

Skogen är inte brukad på lång tid och hyser därför egenskaper som ger området höga naturvärden. Det finns död ved, främst som klenare ved där skogen har börjat självgallra sig, men här och var finns även grövre liggande döda granar, så kallade granlågor. På myren, Skörolsmyran, finns förhållandevis gott om döda stående tallar, talltorrakor.

Lavrik miljö

Det finns även några mindre myrar i området samt översilad mark på några ställen. Ställvis finns hänglavsrika miljöer där skägglav dominerar med inslag av violettgrå tagellav, nästlav och långa revor av garnlav.

På granar finns hackmärken efter tretåig hackspett och på klenare torrtallar fanns gnag efter mindre märgborre. Övriga arter som har hittats i naturreservatet är vedticka, kortskaftad ärgspik, vitgrynig nållav, ullticka och bronshjon. Men vad är ett bronshjon för något? Läs mer i faktarutan till höger.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Detta gäller både barmark och snötäckt mark.


 Fakta om Skörolsmyran

Bildades: 2007
Storlek: 11 ha
Kommun: Leksand
Läge: Cirka 6 km sydost om Insjön. Enklast nås området från vägen mellan Insjön och Rexbo. 3 km sydost om Insjön vid Helgnäs finns en avtagsväg mot Timmersmora och Stora Helgås. Strax innan Stora Helgås ligger Klockargårdarna. Väster om Klockargårdarna börjar en stig som passerar 200 meter söder om naturreservatet. Sista biten till området går stiglöst genom skog och över myr.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Ingår i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan

 Fakta: Bronshjon

Bronshjon Callidium coriaceum, är en skalbagge som är en långbent, platt och mörkt bronsfärgad långhorning, 8–15 mm lång. Antennerna är ungefär hälften så långa som den totala kroppslängden och ganska kraftiga.

Bronshjonet förekommer i stort sett bara i senvuxna, hänglavsrika granbestånd. Avverkning av den skogstyp arten är knuten till utgör ett hot mot arten