Djuptjärnbo

Området är 26,7 ha stort och utgörs av flera olika naturtyper. Här finns ett par mindre våtmarker, varav den ena omger en liten tjärn, Fänntjärnen.

Naturreservatet är kuperat med en bergstopp mitt i området, vilken är bevuxen med gammal tallskog. I östsluttningen och de flackare partierna växer granskog. Just i granskogarna hittades flest signalarter; skuggblåslav på en lodyta, violettgrå tagellav och ullticka.

Toppen av berget och branterna är bevuxna med gammal tallskog, som där jordtäcket är tunt och berget går i dagen blir till hällmarkstallskog. På några ställen i den gamla hällmarkstallskogen täcks marken av ett tjockt lager renlav.

Längst i öster reser sig ännu en bergvägg med lodytor och gammal tallskog precis innan reservatsgränsen.

I nordväst rinner två vattendrag som så småningom förenar sig i sin väg mot Fänntjärnen. Längs vattendragen är vegetationen rikare med stort örtinslag. Här hittades svavelriska.

Foto i bildspelet: Åsa Rydell, Leksands kommun

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
- köra motordrivet fordon i terrängen


 Fakta om Djuptjärnbo

Bildades: 2007
Storlek: 26,7 ha
Kommun: Leksand
Läge: Cirka 15 kilometer öster om Insjön längs vägen mellan Rexbo och Insjön.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Titta på skylten här
Folder:
 Ingår i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna". Beställ foldern här
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan