Stora Granens reservat

Området ligger intill Björbergets numer övergivna fäbodar på Björbergshällas sydostsluttning i sydvästra Leksand.

Den stora granen är omgiven av flera stora höga granar och på marken växer bland annat blåsippa vilket skvallrar om att jorden är bördig. Detta tillsammans med det faktum att granen i sin ungdom omgavs av öppet landskapet har gjort att granen blivit så stor. Längden har mätts till 43 meter. Diametern (1,3 meter ovan mark) har mätts till 115 cm. Volymen har beräknats till cirka 30 skogskubikmeter.

Historisk och nuvarande markanvändning

Björbergets fäbod har tidigare varit mer eller mindre öppen mark. Granen stod i sin ungdom i öppen mark och har fått utvecklas fritt. När fäbodbruket upphörde, föryngrades skogen naturligt och idag finns en högvuxen granskog omkring den Stora granen. En äldre fäbodstig löper genom reservatet och passerar granen. Idag brukas området främst för skogsbruk, jakt och av friluftslivet.

Falsk skylt!

På granen sitter en skylt med texten ”fridlyst enligt lag på ansökan av Dalarnas hembygdsförbund”. Hur den kommit dit är inte helt klarlagt men troligen är det någon som fått tag i en skylt och satt den på granen, ”fridlysningen” finns nämligen inte registrerad hos någon myndighet. I och med reservatsbildning är granen nu i alla fall formellt skyddad!

Bevarandevärden

I första hand är bevarandevärdena knutna till stora granen och den omgivande granskogen som ger granen ett någorlunda stormskydd. Granskogen ger en känsla av äldre skog i och med att den är grov och lång. Inslaget av död ved är sparsamt, men kommer att öka i takt med stigande ålder på granarna. Närheten till väg gör att området redan idag har ett stort antal besökare.

 Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada träd och buskar inklusive torrträd, torrstubbar, vindfällen och lågor
- gräva upp blommor, plocka mossor, vedsvampar eller lavar
- göra upp eld
- köra motordrivet fordon
- medvetet störa djurlivet


 Fakta om Stora Granens reservat

Bildades: 2006
Storlek: 0,7 ha
Kommun: Leksand
Läge: På Björbergshällas sydostsluttning, ca 3,5 mil sydväst om Leksand. Härifrån är det faktiskt inte långt till Stockholm, bara några hundra meter österut ligger faktiskt en samling hus som heter Stockholm!
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan