Gräsberget

Många träd ligger omkullfallna bland mossa och ris i skogen.
Stora delar av Gräsbergets nordostsluttning har avverkats, men ett litet område med gammal skog finns kvar. Denna skyddades 1993 som ett kommunalt naturreservat.

Gräsberget består av gammal granskog på den vindskyddade och fuktiga nordsluttningen. Inga spår av bränder har hittats i området, som förmodligen utgör en sk brandrefugie - ett ställe där brand aldrig eller sällan förekommer.

Området har ett stort inslag av död ved, ett förhållanden som gör att vedsvampfloran gynnas. Efter inventeringar i området har följande arter hittats: ullticka, gränsticka, rynkskinn, luktticka, citronticka, doftskinn, rosenticka, stjärntagging, kötticka, violettgrå tagellav och lunglav. Alla dessa är mer eller mindre hotade eller särskilt hänsynskrävande arter. Man har även funnit orkidén knärot. Bland häckande fåglar kan nämnas gärdsmyg.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, blommor, mossor, svampar eller lavar
- göra upp eld
- köra motordrivet fordon
- samla in insekter
- snitsla spår eller ordna orienteringskontroller


 Fakta om Gräsberget

Bildades: 1993 (av Leksands kn)
Storlek: 1 ha
Kommun: Leksand
Läge: Cirka 15 km norr om Bjursås, norr om Sörskog. Området kan lätt nås via en skogsbilväg som rundar Flymyren.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Ingår i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna". Beställ foldern här
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Beslutsunderlag: 
Beslut och skötselplan