Kasttjärnsberget

Grön lav på trädstam.
På denna blockrika höjd syns spår efter härjningar av skogsbränder. Sluttningarna är mer bördiga. Sällsynta arter har hittats i området.

Natur och geologi

Norra delen av reservatet består av brandpräglad tallskog. Området är bitvis blockrikt och kargt. Här och var växer äldre, trögvuxna träd och här finns även en del torrakor (stående, döda träd).

I reservatets östligaste del finns en del lärkträd. Här är skogen mer bördig och grandominerad och det finns också ett antal spår av äldre mänskliga aktiviteter som odlingsrösen.

I nordsluttningen mot Kasttjärnen består skogen av för området typisk blåbärsgranskog med en del döda stående och omkullfallna träd. Här har lunglav hittats liksom violettgrå tagellav och ullticka vilket tyder på att området hyser goda naturvärden.

Berggrunden består till största delen av granit med undantag för Kasttjärnsbergets topp som består av gnejstonalit.

Kulturvärden

Två fornlämningar finns i området. Dels en bytomt med lämningar efter två gårdar bestående av minst sex husgrunder, två källargrunder och en brunn. Här återfinns ett antal gamla planterade fruktträd och buskar.  Den andra fornlämningen är en fäbodlämning som består av sex husgrunder, röjningsrösen och stenmurar.

Foto: Länsstyrelsen Dalarna

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Kasttjärnsberget

Bildades: 2011
Storlek: 139 ha
Kommun: Hedemora
Läge: Mellan Långshyttan och Hofors.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga speciella anordningar finns.
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Ingår i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Den statliga skogsöverens-kommelsen 2008 slöts en överenskommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket, för att skydda cirka 70000 hektar naturvårdsintressant skog på Sveaskogs marker. Detta är en av områdena som ingår i överens- kommelsen. Läs mer om skogsöverenskommelsen