Dalkarlsberget

I Dalkarlsbergets naturreservat kan man uppleva en varierad miljö med ett flertal olika typer av biotoper. Både tallskog och gransumpskog finns representerat, och bitvis är det rikligt med död ved vilket gynnar den biologiska mångfalden. Träden är av varierande ålder, något som är ett gott tecken på skog med naturvärden. Reservatet är lämnat till fri utveckling, med förhoppningen att de naturvärden som redan finns här ska utvecklas och bli ännu större.

 
Foto: Charlotte Lindqvist, Länsstyrelsen Dalarna

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Dalkarlsberget

Bildades: 2011
Storlek: 60 ha
Kommun: Hedemora
Läge: 6 km sydväst om Hofors
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Obs! Vägarna in mot reservatet kan vara bommade och innebär en promenad på cirka 1,5 km.
Service: Inga anordningar finns.
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Ingår i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Den statliga skogsöverens-kommelsen 2008 slöts en överenskommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket, för att skydda cirka 70000 hektar naturvårdsintressant skog på Sveaskogs marker. Detta är en av områdena som ingår i överens- kommelsen. Läs mer om skogsöverenskommelsen