Blåberget vid Persbo

Vill du vandra i en riktigt fin hällmarkstallskog där lavarna växer rikligt på marken, så har du kommit till det rätta stället.  Här finns så gamla tallar som 300 år och hackspettar och tjädrar kan du även få syn på.

Berg format av hav

Blåbergets topp når 196 meter över havet, vilket ligger nära den högsta nivån som nåtts av havsytan (högsta kustlinjen). Detta berg har härigenom blivit kraftigt bearbetat av vågsvallning så att kala, ofta nästan plana berghällar dominerar bergets hjässa. Nedåt sluttningen följer en kraftigt ursvallad, rikblockig morän.

Skogen är en fin hällmarkstallskog där tallarna är runt 10 m höga och 150 till 300 år gamla. Här finns gamla, stora enar och en stor lavrikedom karaktäristisk för hällmarker.

I naturreservatet kan man även uppleva ett rikt fågelliv med arter som större hackspett, korsnäbb och tjäder. Inom avgränsningarna finner man även en fin tjärn med omgivande barrsumpskog och myr.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det också förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Blåberget vid Persbo

Bildades: 2011
Storlek: 45 ha
Kommun: Hedemora
Läge: Cirka 15 km öster om Hedemora.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service:
Inga anordningar finns.
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Ingår i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag: 
Beslut och skötselplan
Den statliga skogsöverens-kommelsen 2008 slöts en överenskommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket, för att skydda cirka 70000 hektar naturvårdsintressant skog på Sveaskogs marker. Detta är en av områdena som ingår i överens- kommelsen. Läs mer om skogsöverenskommelsen