Älgsjöberget

Många omkullfallna träd ligger på marken i skogen.

Älgsjöberget utgörs huvudsakligen av Älgsjöbergets sydsluttning och består av en barrblandskog med gran och tall. Åldersspridningen på träden är stor och ett visst inslag av död ved finns. Enstaka äldre träd finns spritt i området, framförallt tall men också björk och andra lövträd. Hela sluttningen är klassad som nyckelbiotop, och området är lämnat till fri utveckling.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Älgsjöberget

Bildades: 2011
Storlek: 40 ha
Kommun: Hedemora
Läge: Tre km nordväst om Långshyttan.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Ingår i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Den statliga skogsöverens-kommelsen 2008 slöts en överenskommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket, för att skydda cirka 70000 hektar naturvårdsintressant skog på Sveaskogs marker. Detta är en av områdena som ingår i överens- kommelsen. Läs mer om skogsöverenskommelsen