Valla Mosse

Valla mosse är ett vidsträckt kärr mellan två sjöar. Myren omges av låglänta, barrskogsbeklädda skogsholmar med bårder av lövträd. Växter här är bl.a. snip, tuvsäv och flaskstarr. Här finns Dalarnas enda förekomst av kärrbräken.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
- elda,
- fånga eller insamla ryggradslösa djur,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen.
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund.


 Fakta om Valla Mosse

Bildades: 1996
Storlek: 95 ha
Kommun: Hedemora
Läge: Cirka 8 km norr om Horndal.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Ingår i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här