Lilla Älvgången

Lilla Älvgången är en del av Hovranområdet - Dalarnas mest förnäma fågellokal. Det är ett värdefullt våtmarksområde med slåttermarker och betade strandängar. Hovran och Lilla Älvgången har stor betydelse för rastande och häckande våtmarksfåglar.

Lilla Älvgången en del av stora Hovran

Namnet Lilla Älvgången kommer från den naturliga kanal
som skiljer fastlandet från ön Stora Grundet.
Ön ligger i den utvidgning av Dalälven, som kallas Hovran.
Hovran är ett internationellt utpekat område
med stora värden för rastande och häckande fåglar
.
Här finns en säregen sammansättning av
både nordliga och sydliga arter. Det har blivit så,
eftersom området befinner sig mitt i den
biologiska norrlandsgränsen. Läs mer om den här

Växter i området

Flera sällsynta växter går att finna i Lilla Älvgången.
Bland dessa kan nämnas krusnate, kalmus och den rödlistade arten bågsäv. Mandelpil är en annan ovanlig art som växer i området.

Kulturhistoria

Lilla Älvgången hävdades fram till mitten av 50-talet
som slåtterängar och betesmarker.
När vattenregleringen av Dalälven utökades i mitten av femtiotalet
avtog bruket av de strandnära områdena.
Då började igenväxningen av lövsly och buskar.
I början av 90-talet gjordes omfattande restaureringsinsatser
som kontinuerligt har fortsatt. Nu börjar området återfå sin forna karaktär av slåtter- och betesmarker.

Fågeltorn och vandringsled för alla

Ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn finns i Lilla Älvgången.
Ramper och grusgångar gör det möjligt för alla
att ta sig ut och upp i tornet.

Vid parkeringen finns torrtoa (vanlig+rullstol), och rastbord.
Tar du dig ut mot fågeltornet kan du även rasta vid bord och bänkar
i den lilla skogsdungen strax innan tornet.
Slå dig ner och lyssna på näktergalens fantastiska sång 
eller studera hur humlen slingrar sig upp i lövträden.

Sommaren 2016 anlades en flack vandringsled.
Toppskiktet består av packad stenkross,
vilket ger en slät och jämn yta att gå, cykla eller rulla med rullstol på. Leden används även av ryttare som är hänvisade till ledens ena kant.
Den börjar vid parkeringen vid Lilla Älvgången
och går norrut mot den smala vattenremsa
som skiljer "fastlandet" från ön Hällagrundet.
Härifrån kan du gå vidare ut på Hällagrundet,
där det dock är knöligare underlag.
Den delen jobbar vi vidare med under 2017.

 

Samtliga foton: Fredrik Lundin, Länsstyrelsen Dalarna

Inom reservatet är det inte tillåtet att:
- göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
- framföra motordrivet fordon i terrängen,
- medföra okopplad hund.


 Aktuellt!

Utökning av Lilla Älvgången
Länsstyrelsen planerar en utökning av reservatet. Det är Hällagrundet som kommer att ingå. På dessa marker kommer skötselåtgärder av strandängarna att genomföras. För mer information, kontakta Jonas - se rutan ovanför.

Tillgänglig vandringsled

Sommaren 2016 anlades en flack vandringsled från parkeringen och norrut. Toppskiktet är packad stenkross vilket ger en slät och jämn yta att gå, cykla eller rulla med rullstol på. Vi fortsätter under 2017 med att även tillgängliggöra Stora grundet.

 

 Fakta om Lilla Älvgången

Bildades: 1998
Storlek: 60 ha
Kommun: Hedemora
Läge: Öster om Hedemora. Vid Riksväg 70, strax söder om Hedemora finns skylt "Fågeltorn" och "Hovran". Följ dessa till parkeringen vid reservatet.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Titta på skylten här
Folder:
Beställ foldern "Hovran" här
Ladda hem foldern Hovran - där Lilla Älvgången ingår
Området ingår även i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i:
- Natura2000- läs bevarandeplanen
- Ramsarområdet Hovran - läs om Ramsar här
- Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven - läs mer här