Hässlen

Reservatets stora och natursköna hasselbestånd är ett av de nordligaste i landet. Den sällsynta nötkråkan är beroende av hasselnötter och har en större koloni här.

Hässlen är ett före detta domänreservat på nedlagd jordbruksmark vid ett från början gammalt finntorp. Förr hävdade stora lövängar här. Nu är de delvis igenväxta, men fortfarande kan man möta betande får på delar av de gamla ängarna.

Här är gott om hasselbuskar i området. Omkring 20 par nötkråkor häckar i den intilliggande granskogen och livnär sig under vintern på hasselnötter, som de samlar och gömmer i förråd under hösten. På slåtterängen kan man bland annat hitta brudsporre, fältgentiana, darrgräs m.m. Under våren kan man njuta av en tät blåsippematta.

Hasseln i området kan närmast betraktas som en reliktart och återfinns i Dalarna främst i gynnade lägen som intill de så kallade sydväxtbergen. En anna reliktart i Hässlen är den snövita hasselmätaren, en liten fjäril som i Dalarna bara har påträffats här.

(Relikt= en zoologisk och botanisk term som avser en kvarlevande, oftast isolerad, djur- eller växtform. I detta fall har hasseln och fjärilen spridits hit upp under en varmare period.)

Kring många gårdar i södra Dalarna höll man sig förr i tiden med hässlen, ett från början vilt hasselbestånd som vårdades som löväng. Det enda av Dalarnas hässlen som har överlevt in i vår tid är jus Hässlen.

Foto: Stefan Hamréus, Länsstyrelsen Dalarna.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
- elda annat än på särskilt iordningställd plats,
- framföra motordrivet fordon i terrängen,
- medföra okopplad hund,
- tälta eller ställa upp husvagn,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- medföra okopplad hund.


 Fakta om Hässlen

Bildades: 1996
Storlek: 11,5 ha
Kommun: Hedemora
Läge: 5 km sydost om Garpenberg.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Beställ folder här
Ladda ned foldern här
Området ingår även i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här