Våckelberget

Från den branta klippan högst upp på Våckelberget har man en milsvid utsikt över stora delar av norra Falu kommun.
Kvinna vid klippa

Våckelberget är ett typiskt sydväxtberg. Ett sydväxtberg är ett berg som har en sida som vätter mot söder, öster eller väster. De soluppvärmda branta berghällarna bibehåller värmen, vilket ger ett gynnsamt lokalklimat speciellt på hösten och våren. Här kan man hitta t.ex. lind, lönn, hassel, myskmadra, blåsippa, stinknäva, hässlebrodd, getrams, norrlandsviol och kungsljus. 

Näringstillgången är också god, tack vare att det sipprar ner näringsrikt vatten längs branten. Här växer arter som egentligen har en mer sydlig utbredning och som egentligen inte klarar sig så här långt norrut p g a klimatet. Att de trots allt finns här, beror på att de har "lämnats kvar" efter en varmare period. På bilden syns vårärt som blommar i mitten - slutet av maj.

För att komma upp på platån - där man har den vackra utsikten - finns trappor iordningsställda för besökarna. Många trappsteg är det och trött i fötterna blir man...

I rasbranten kan man hitta de typiska sydväxtarterna: lind, lönn, hassel, myskmadra, getrams och vårärt.

Den speciella miljön på ett sydväxtberg kan också göra att insektsfaunan gynnas. På Våckelberget är inte denna fauna så framträdande, men några rariteter finns, strandängsflyet och den violetta guldvingen.

Foto: Länsstyrelsen Dalarna.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- göra åverkan på mark eller på geologiska naturföremål
- skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, svampar eller lavar.
- fånga eller insamla djur
- inplantera för området främmande växt- eller djurart
- framför motordrivet fordon i terrängen. Undantag skall gälla naturvårdsförvaltare vid tillsyn och förvaltning
- göra upp eld
- bedriva bergsklättring.


 Fakta om Våckelberget

Bildades: 1931 (1991)
Storlek: 11 ha
Kommun: Falun
Läge: Cirka 10 km norr om Enviken, drygt 4 mil norr om Falun.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i området.
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ folder här                     Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs mer i bevarandeplanen här