Tallbergsklitten

I det hörn av Dalarna som ansluter mot både Gästrikland och Hälsingland ligger Tallbergsklitten. Den består av en gammal skog med höga naturvärden. Längs ytterkanterna löper Tallbergsmyren med myr- och sumpskogsmark.

Den dominerande naturtypen är granskog av blåbärsristyp. Hus-, kvast- och kammossa täcker marken och skapar ett tjockt och lummigt marktäcke. Här finns gott om död ved som gynnar både lavar, mossor, insekter och fåglar. Linnea, revlummer, harsyra och den lilla orkidéen knärot syns i skogen, liksom grantaggsvamp och olika vedsvampar.

I sumpskogen dominerar vitmossor, dvärgbjörk, odon, tranbär, björkpyrola och kråkklöver, men man finner också exemplar av orkidéen jungfru Marie nycklar.


Tretåig hackspett har lämnat hackspår på granar och i området syns lavskrikor samt skogshöns.

Foto: Länsstyrelsen Dalarna

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld.
- framföra motordrivet fordon. Gäller både barmark och snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller organiserade
arrangemang.


 Fakta om Tallbergsklitten

Bildades: 2017
Storlek: 17 ha
Kommun: Falun
Läge: Cirka 45 km nordöst om Falun. Obs! Det finns en bom sex km från reservatet, så det går inte att åka bil ända fram.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i natura-2000. Bevarandeplanen finns i skötselplanen ovan.
Läs mer om natura-2000