Sanders gammelskog

Granskog med mycket grön och mjuk mossa på marken.
Du behöver inte åka långt från vare sig Falun eller Borlänge för att kunna uppleva denna riktigt lummiga och mysiga gamla granskog.

Här finns en hel del döda träd, både liggande och stående. Det kan synas oskött och skräpigt, men är tvärtom bra förutsättningar för en rik flora och fauna.

Rara svampar och fåglar som gillar döda träd

Rödlistade vedsvampar som rosenticka, rynkskinn, gräddticka, kötticka, gropticka och ullticka har påträffats på de döda träden. Fågellivet är också mycket rikt och uppvisar en artsammansättning som är typisk för gammal skog. Arter som har synts här är tretåig hackspett, duvhök, tjäder, järpe, gråspett, tofsmes, stjärtmes och trädkrypare. 

Du kan även få syn på den lilla blomman knärot eller den rätt vanliga orkidén Jungfru Marie nycklar som växer här och var i skogen.

Bitvis är inslaget av tall stort, framförallt i ytterkanterna där det är lite torrare. Insprängt i området finns flera mindre myrar, fuktstråk och en lok (blöthål). I de fuktigare delarna är variationen av trädslag större med bland annat klibbal, sälg och björk.

Hans Anders blir Sanders

Området har tillhört det gamla bergsfrälsehemmanet Ålbromyran eller Sanders hemman som det även kallas. Var namnet Sander kommer ifrån är oklart. Sanders hemman (stavat som Xanders) finns på en karta från 1717. Det har inte kunnat beläggas att det funnits någon Sander. I en mantalslängd från 1730-talet finns Hans Anders änka upptagen som boende på Sanders hemman. På en karta från 1733 finns en skogslott som tillhör Hans Anderssons änka och Salig Hans Andersson änkas wret. Utifrån detta har Axel Sjöberg i en artikel från Falu kuriren 1977 gjort antagandet att en bergsman Hans Andersson, boende på Ålbromyran, ägde stora delar av skogen och att han kallades Hans Anders och att namnet sammandrogs till Sanders.

Ej påverkad av skogsbruk på över 100 år

Under 1800-talet har Sanders hemman bytt ägare ett flertal gånger. Senaste ägaren var Bergvik Skog AB. Enligt en taxeringslängd från 1884 var skogen som tillhörde Sanders hemman hårt avverkad. Eftersom skogen nu är jämngammal och drygt hundra år, så har det i skogen inte gjorts några större avverkningar sedan slutat av 1800-talet.

Gammal stig till vreten

Äldre kulturspår finns i området i form av stigar och rester efter Salig Hans Anderssons änkas vret. En vret är en avsides nyodling i skogen. Enligt kartan från 1733 går en stig genom skogen till vreten och den kan fortfarande skönjas i vissa delar. Genom området rinner även två mindre bäckar vilka har rätats ut för att dränera området.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar eller block
- skada växande, döda, stående eller liggande träd och buskar 
- insamla växter och ryggradslösa djur i annat syfte än utbildning eller forskning. Det är tillåtet att plocka blommor, bär eller matsvampar för eget bruk
- rida, cykla eller framföra motordrivet fordon i terrängen
- elda på annan än anvisad plats
- klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet

Bilder från invigningen av Sanders gammelskog, maj 2015

Foto: Pär Karlsson, Falu kommun

 Fakta om Sanders gammelskog

Bildades: 2014 (av Falu kn)
Storlek: 58 ha
Kommun: Falun
Läge: Cirka 5 km söder om centrala Falun, alldeles intill E 16.
Hitta hit: Kör av vid Tallens köpcentrum, passera Förlagssystem och fortsätt söderut några hundra meter till.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ folder här                     Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan.