Lilltuppen

Lilltuppen är det lilla reservatet med de stora naturvärdena. Allt sammantaget i en vacker miljö med stora stenblock, brandskadade gamla stubbar och en stor artrikedom.

​De biologiska värdena i området är mycket höga. Skogen i Lilltuppens naturreservat har växt upp på egen hand efter kanske en brand. Skador på träden, så kallade brandljud, som tydligt går att hitta i stubbar tyder nämligen på att skogen är en lövbränna i sent stadium. Nu finns här mest tall och gran men inslaget av asp och sälg är stort. Skogens ålder uppskattas till ca 110 år.

Träden i skogen består av yngre och äldre träd i varierande storlek om vartannat. Död ved finns spridd i området både i form av stående torrakor och omkullfallna lågor. Marken är delvis blockrik med inslag av riktigt stora stenblock. Ett mindre sumpstråk sträcker sig genom området och skapar en variation av markfloran. Vid en inventering av lavar samt vedsvampar påträffades bland annat violettgrå tagellav, garnlav, dvärgbägarlav, kattfotslav, tallticka, ullticka, kötticka och doftskinn i området. Spår av vågbandad barkbock, mindre och större märgborre samt tretåig hackspett har observerats i området. Sammantaget visar detta goda förutsättningar för stor artrikedom både bland växter och djur. Skyddet av skogen i Lilltuppens naturreservat är därför ett led i bevarandet av biologisk mångfald.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld.
- framföra motordrivet fordon. Gäller både barmark och snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller organiserade
arrangemang.


 Fakta om Lilltuppen

Bildades: 2017
Storlek: 33 ha
Kommun: Falun
Läge: Drygt tre mil norr om Falun.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i natura-2000. Bevarandeplanen finns i skötselplanen ovan.
Läs mer om natura-2000