Lensberget

Gamla träd med skador från tidigare skogsbränder, mycket död ved som ligger huller om buller - en miljö som skapar förutsättningar för stor artrikedom. Här kan du få se tretåig hackspett, många sällsynta mossor och lavar samt den lilla orkidéen korallrot.

​Reservatet ligger i norra delen av bergsområdet Lensberget och utgör en blockrik sluttning med granskog och ett stort inslag av gamla lövträd - asp, björk, rönn och sälg. Längs områdets kanter står mestadels tall. Stubbar efter avverkade grova tallar med brandskador visar att området varit utsatt för kraftig brandpåverkan.

I skogen syns många spår av brand och död ved. En stor del är ung död ved, men det finns också gamla tallågor och i sluttningarna står upp till 240 år gamla granar.

Området har högt värde för den biologiska mångfalden. Bland de intressanta arterna som har hittats här, kan nämnas tretåig hackspett, orkidéerna korallrot och knärot, samt svamparna stjärntagging och kötticka.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld.
- framföra motordrivet fordon. Gäller både barmark och snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller organiserade
arrangemang.


 Fakta om Lensberget

Bildades: 2017
Storlek: 18 ha
Kommun: Falun
Läge: Drygt 30 km norr om Falun.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i natura-2000, men heter då Gräsberget. Bevarandeplanen finns i skötselplanen ovan.
Läs mer om natura-2000