Stämshöjen

Platsen
Vid Stämshöjen har den äkta stormhatten, Aconitum napellus sin enda vilda växtplats i Dalarna. Här är arten naturaliserad och känd sedan 1600-talet. Det är dessutom den enda kärlväxt i Dalarna som av Artdatabanken klassats som akut hotad. Växtplatsen för den äkta stormhatten beskrevs i en skrift första gången av Linnés svärfar Johan Moreaus och besöktes sedan av Linné 1745.
Stormhatt

Den äkta stormhatten, Aconitum napellus, är en meterhög blåblommande och mycket giftig kärlväxt. Vid Stämshöjen har den sin enda växtplats i Dalarna och en av mycket få lokaler i Sverige. Den äkta stormhatten är egentligen en invandrare från Väst- och Centraleuropa och från början sannolikt spridd från någon trädgård. Här vid Stämshöjen är arten naturaliserad och känd ända sedan 1600-talet och det är svenskt rekord med god marginal. Det är dessutom den enda kärlväxt i Dalarna som av Artdatabanken klassas som akut hotad.

Hela denna rika lövsumpskog, en slags galleriskog längs Trostbäcken i ett öppet åkerlandskap, fyller också en biologisk funktion för många insekter och fåglar, t ex mindre hackspett, främst för näringssök och skydd. Under vår och höst när rovfåglar flyttar längs dalgången är det inte ovanligt att se dem spana från den här skogen ut över åkern efter byte.

Galleriskogar längs sänkor och vattendrag i öppna landskap är viktiga restskogar på många håll i världen och fungerar också som vinddämpare.

På den här lilla ytan finns många olika trädslag, åtskilliga kärlväxter och t ex vedsvampar som lever på de många fallna lövstammarna. Sammantaget en liten men ganska osvensk, eller åtminstone odalsk, naturmiljö. Den västligaste delen av reservatet innehåller en öppen våtmark.

Förändringar sker snabbt i den här skogsmiljön. Träd faller nu och då och olika successioner avlöser varandra. Tidvis får Trostbäcken höga flöden och kan då inverka påtagligt på ravinmiljön. Vid vissa högvattenflöden förvandlas den öppna våtmarken till en vattenspegel.

Foto: Torbjörn Rynéus

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd och buskar
- gräva upp eller plocka äkta stormhatt eller andra växter


 Fakta om Stämshöjen

Bildades: 2007
Storlek: 2,5 ha
Kommun: Falun
Läge: Nära vägen mot Svärdsjö från Falun. Sväng av efter Sundbornsån, norr om Svärdsjö-vägen finns det parkeringsplats.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ folder här                     Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan