Slogmyrloken

Slogmyrlokens naturreservat mellan Falun och Bjursås består av sumpskogar och myrmarker med de två myrsjöarna Slogmyrloken och Ståbiloken i mitten. Reservatet bildades främst för att skydda grodarten större vattensalamander.

​Större vattensalamander är en 14-16 cm långt groddjur. Det vårtiga skinnet är svart till mörkt brun och buken är orangegul med svarta fläckar.

Salamandern lever större delen av året på land, i skog och fuktig ängsmiljö i blockterrängen, cirka 10-100 meter från tjärnarna. Under lekfasen utvecklar hannarna en karaktäristisk ryggkam och en silverfärgad strimma längs med sidan. Salamandern leker under vår och försommaren i grunda småvatten och sjöar. Honan lägger ett ägg i taget som hon slår in blad från diverse undervattensvegetation.

Större vattensalamander

Arten är mindre vanlig och fridlyst. Varken ägg, yngel eller fullbildade djur får fångas, dödas, skadas eller flyttas.

Naturreservatet genomkorsas av en mindre väg i väst-östlig riktning som också är utmarkerad som cykelled. Vägen har funnits sedan åtminstone 1600-talet och kallas Bjúrsvägen. Området saknar vandringleder men här och var finns mindre stigar upptrampade av djur och människor. Vid Slogmyrloken finns två rastplatser där du får elda.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar eller block.
- skada växande, döda, stående eller liggande träd och buskar.
- insamla växter och ryggradslösa djur i annat syfte än utbildning eller forskning. Det är tillåtet att plocka blommor, bär eller matsvamp för eget bruk.
- köra motordrivet fordon med undantag för körning med snöskoter vid spårning för skidspår på markerad stig på beslutskartan som du kan läsa i länken som ligger till höger.
- rida utanför markerad stig enligt beslutskartan som du kan läsa i länken som ligger till höger. Ridning är ej tillåtet i skidspår.
- elda på annan än anvisad plats.
- klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet.


 Content Editor

Bildades: 2017
Storlek: 61 ha
Kommun: Falun
Läge: 5 km söder om Bjursås,  och 1½ mil norr om Falun.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här