Mossgräsberget

Området vid Mossgräsberget domineras av en stor lövbränna med lövskog som kommit upp efter skogsbrand. Lövbrännan utgör kärnan i en hel trakt som brann av vid en storbrand i slutet av 1800-talet.

Nu lyser lövskogen i ögonen när man blickar över västligaste viken av Ågsjön från vägen mellan Åg och Vintjärn. Väl inne i skogen dominerar asp och ofta sprängtickeangripen, högstammig björk. Boniteterna är högre än vanligt i lövbrännor. Nattviol är en av karaktärsväxterna och den mindre flugsnapparen har här sin säkraste lokal i Dalarna.

Förutom lövskogen ingår blandskog, rena granbestånd och i norr magrare tallmarker. Lövbrännan påverkades tidigare av skogsbete av korna från Ågs hage, ett jordbruk där åkrarna slogs senast 1954.

Naturvårdsbränningar

I juni 2011 genomförde naturvårdsenheten på Länsstyrelsen en naturvårdsbränning. Ett cirka tio hektar stort område i reservatets norra delar brändes. Skogen som brändes var tallskog med ett visst inslag av lövträd, men även en ökande andel gran.

Syftet med bränningen var att återinföra branden som en naturlig störning i skogen. Bränningen genomfördes genom att tända på skogen i ett kontrollerat mönster mot vinden. Brandens intensitet kunde på detta sätt hållas på en önskvärd nivå. Det lyckade resultatet blev att huvuddelen av granarna dog medan huvuddelen av tallarna överlevde. På några års sikt är förhoppningen att resultatet även skall bli en naturlig föryngring av tall och lövträd. Dessutom kommer de branddödade träden redan i sommar att härbärgera insekter som i sin tur gynnar bl.a. häckande hackspettar.

Foto: Fredrik Lundin

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada växande eller döda träd, vindfällen, stubbar eller lågor
- köra motordrivet fordon i terrängen


 Fakta om Mossgräsberget

Bildades: 1999 (2005)
Storlek: 158 ha
Kommun: Falun
Läge: Cirka 8 km nordost om Svärdsjö, 2 km norr om Ågs bruk.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här