Kurbergsmyrarna

Den som gör sig omaket att åka till något av vägsluten, ströva genom Kurbergsmyrarnas naturreservatet och kanske fika vid Södra Vitstensflyet behöver knappast ångra sig. Den gamla leden till Alderbacka fäbodar passerar genom reservatet.

Det här naturreservatet, långt från de stora vägarna, kommer dock knappast att locka särskilt många besökare. Syftet är också i första hand att skydda naturskogen och behålla fina miljöer för växter och djur.

Reservatet består av en blandning av myrar och mer opåverkade skogar. Den södra delen, dvs delen i Svärdsjö socken, domineras av gammal naturskog i flack terräng, där det också ingår ett par små tjärnar, Vitstensflyna. Väl inne i Envikens socken sluttar terrängen mot norr och ett landskap med öppna myrar och skogsholmar tar vid. Längre ner sluter sig skogen igen för att längst ner i dalsänkan åter övergå i myrar och fina sumpskogar längs Örabäcken.

En vandring genom Kurbergsmyrarna.

Källkupolkärr och en fin sumpskog

Mitt i reservatet finns ute på myrarna ett litet källartat myrparti som utbildat ett litet s k källkupolkärr - se bilden ovan - och i nedre delen av myrarna förekommer järnockra på flera ställen.

Just på sockengränsen ligger en liten fin sumpskog med genomsilande vatten och förekomst av klibbal, bl a en klibbal som förefaller ha brandljud på stammen. Andra intressanta arter i området är lunglav och ullticka.

Foto: Maria Jons

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar
- köra motordrivet fordon, gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag för att framföra skoter på markerade skoterleder då marken är snötäckt.

I de fullständiga föreskrifterna kan man bl a läsa följande:

Det är tillåtet att tälta i reservatet och att elda under förutsättning att man inte stör häcknings- och spelplatser. Inte heller får man skada växande eller döda träd. Vill man inte ta med sig egen ved går det bra att plocka torra kvistar från marken eller bryta torrgrenar från växande träd utan att de skadas. Däremot får man t ex inte elda med delar av torrakor och stubbar eller liggande döda träd, så kallade lågor.


 Fakta om Kurbergsmyrarna

Bildades: 2008
Storlek: 69 ha
Kommun: Falun
Läge: Cirka 1 mil norr om Linghed. Alt 1: via Linghed och vägen mot Nysjöns fäbod. Strax norr om Spjärsbodarna tar man av västerut och sedan söderut mot reservatet. Alt 2: via Enviken och vid Övertänger tar man av österut.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Detaljkarta med stigar
Service: Inga anordningar finns.
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan

 Vad är ett källkupolkärr?

Källkupolen är en liten, upphöjd kupolformad bildning som bildats runt eller i anslutning till en källa, på myren eller i dess närhet. Kupolen bildas genom att mineralämnen i vattnet fälls ut och avsätts när det kommer i kontakt med syre vid källans mynning.

Utfällningarna, som kan vara järnockra, avlagras tillsammans med torv och tillväxer på höjden, vilket förskjuter källans utflöde uppåt. Källmynningen finns därför ofta överst på en källkupol. Där finner man ofta andra arter än de på myren alldeles intill.