Källmyrarna

Skogen består av en gammal barrblandskog med inslag av björk. Området har brunnit för länge sedan vilket ett mindre antal brandhögstubbar vittnar om.
Brandstubbe

Bitvis är det gott om grova lågor och här och var finns en del torrakor.

Det är ett omväxlande bestånd med fastmark och fuktigare partier om vartannat. I delar av området finns storblockig morän, som tillsammans med lågorna bitvis gör området svårframkomligt.

En smal myr avgränsar reservatet söderut och ett större myrparti ligger insprängt mitt i området.

Här växer bland annat signalarterna kattfotslav, garnlav och vedticka, vilka indikerar höga naturvärden. Den rödlistade laven rynkskinn, som växer på undersidan av grova, liggande stammar av gran, finns även i området. Skogen är även ett tillhåll för många tjädrar, då flera spelplatser finns inom och i närheten av reservatet.

Vid reservatets nordöstra gräns, där det centrala myrpartiet har en utstickare mot skogsbilvägen, springer en källa fram. Från denna kan området ha fått sitt namn, Källmyrarna.

Foto: Maria Jons

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar.


 Fakta om Källmyrarna

Bildades: 2004
Storlek: 19 ha
Kommun: Falun
Läge: Cirka 8 km nordost om Lumsheden.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Skylt: Titta på skylten här
Folder:
 Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan