Rommehed

Ett, två! Ett, två! Höger om, vänster om! Tramp från många soldater skapade den stäppliknande vegetationen som ledde till att mycket speciella växter och insekter trivs här.

Det närmaste du kan komma en stäpp i Sverige?

Rommehed utnyttjades under lång tid som Dalaregementets exercisfält. Ett långvarigt trampslitage, i kombination med det torra och solexponerade läget och den lättdränerade sanden, har bildat en unik naturtyp. Här råder närmast stäppliknande förhållanden.

Extremt nordliga utposter för vissa arter

De speciella förhållandena har gjort att arter som annars inte finns på dessa breddgrader trivs. Här förekommer bland annat tallriksäggsvampen och det bandade byxbiet, som gräver små gropar i sanden. Här finner man också en stäppflora med fårsvingel, gulmåra, knytling, fältarv, femfingerört, kummin, röllika, rödven och liten blåklocka.

Nödvändigt slitage

Området måste för att bibehålla sin karaktär ständigt utsättas för slitage i lagom mått. Detta sker idag genom utställningsverksamhet och ridning. Det finns väl knappast något annat reservat i Dalarna, där just sådana aktiviteter inte bara är tillåtna utan dessutom är nödvändiga!

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- framföra motordrivet fordon annat än bil, motorcykel eller moped på de körvägar som markerats på kartan på skylten i området.
parkera bil annat än på delområde C, som markerats på kartan här


 Fakta om Rommehed

Bildades: 1977
Storlek: 6 ha
Kommun: Borlänge
Läge: Cirka 3 km sydost om Stora Tuna kyrka.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Skylt: Titta på skylten här
Folder:
 Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan

 Skötsel av Rommehed

Slitaget på Rommehed är för närvarande för lågt. Den känsliga floran och faunan som utvecklats under regementets aktiva tid riskerar därför att försvinna. Det arrangeras en årlig Dalaexpo i reservatet, men det räcker inte. Gräset slås varje år och transporteras bort, vilket hjälper något.

Vill ni hjälpa till att slita på Rommehed?
Föreningar som är intresserade av att ha verksamhet på fältet, kan kontakta Länsstyrelsen om de vill bedriva någon verksamhet som ger ett ”lagom” slitage. Kontakta Anders Heurlin på telefon
010-225 03 39.