Lindön

Lindön är Dalarnas först bildade reservat. Det uppmärksammades redan i början av 1900-talet för dess stora bestånd av resliga gamla lindar. Linden är ett värmeälskande träd som är ovanligt i dessa trakter.

Lindar från 5 till 400 år gamla

Den centrala delen av ön har ett trädskikt av huvudsakligen lind med någon inblandning av rönn och lönn. Allt talar för att lindbeståndet är naturligt och inte planterat. Åldersspridningen är ganska stor, från 5 år till 400 år. Kantzonen mot vattnet är bevuxen med en blandning av gammal tall, björk, al och rönn. Speciellt på sydöstra och sydvästra uddarna är tallen helt dominerande. På sydöstra udden är markvegetationen mycket sparsam och marken täcks av barr. Övriga delar är framförallt bevuxna med gräs.

Länets första reservat, men kanske inte det främsta

Lindön är faktiskt Dalarnas läns första naturreservat, beslutat redan 1917. I Naturvårdsenhetens gamla handskrivna liggare, där samtliga skyddade områden är nedskrivna för hand, står Lindön som nummer 001. Dessa första skyddade områden hyser inte samma värden som dagens naturreservat - man såg uppenbarligen inte på naturen på samma sätt som idag. Beslutet från 1917 är bitvis en intressant och rolig läsning. Här följer det första stycket i beslutet, bestående av en enda långa mening!:

"I en till Konungens Befallningshavande ingiven ansökan Filosofie Doktoren Karl-Erik Forsslund såsom ombud för Dalarnes Hembygdsförbund anhållit, att Lindön i Ösjön som vore en vid av sjön Runn, inom Torsångs socken, måtte varda fridlyst såsom naturminnesmärke enligt lagen den 25 juni 1909; och då sökanden därvid uppgivit, att Lindön i areal utgjorde omkring ett hektar samt vore bevuxen med minst ett hundratal vackra lindar, av vilka de största vore 15 till 16 meter höga med en diameter av 35 till 40 centimeter och mellan 300 och 400 år gamla, ävensom att å ön funnes ett rikt fågelliv, att fridlysningen borde avse förbud mot fällande eller skadande av öns samtliga lindar och nedtrampande eller skadande av dess lindplantor, samt förbud mot all jakt på ön och mot alla massutflykter till ön och fäster därå samt allt matsäcksätande och dylikt på ön, varjämte Forsslund hemställt, att sökanden bör var skyldig att hålla undan sådana träd och buskar, som synts bliva till förfång för lindbeståndet och att underhålla stenbanken vid stranden till skydd mot vattnets förstörelse, samt att naturminnesmärket borde utmärkas genom två eller tre skyddstavlor, vid de vanligaste landningsplatserna på öns olika sidor."

För de som vill läsa hela beslutet från 1917, så ligger det sist i dokumentet till höger, "Beslut och skötselplan".

Hit kommer man bara med egen båt, eller per fot/skridskor över isen på vintern.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- göra upp eld,
- tälta,
- ha hund lös
- förtöja båt annat än för dagsbesök.

Dessa föreskrifter beslutades 1980 att tilläggas de befintliga föreskrifterna. Även föreskrifterna från 1917 gäller således och de lyder som följer:
- förbud vid laga påföljd mot alla massutflykter till ön och fester därpå
- förbud vid laga påföljd mot allt osnyggande å ön genom kvarlämnande af papper eller dylikt.


 Fakta om Lindön

Bildades: 1917
Storlek: 1 ha
Kommun: Borlänge
Läge: 3 km öster om Ornäs i Ösjön, knappt 10 km nordöst om Borlänge centrum.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Skylt: Titta på skylten här
Folder: En enkel sammanställning över alla reservat i Runn kan laddas hem här. Ingår även i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan