Smörtjärnarna

Smörtjärnarna har en spännande historia och en spännande natur. Här finns rester efter gruvverksamhet och en kalkhaltig berggrund som ger en annorlunda växtlighet.

Smörtjärnarna har en spännande historia och en spännande natur. Här finns flera små gruvhål och ett grävt gruvdike från 1883 för att trygga vattenförsörjningen i gruvorna i Tuna-Hästberg.

Barrskogen i reservatet är gammal och värdefull. Här finns torra marker med tallskog med gammeltallar och gransluttningar med grov skog. Skogen är en bra miljö för många krävande arter, till exempel tjäder, tretåig hackspett, kattfotslav, gammelgranslav och sällsynta spindelskivlingar.

Den kalkhaltiga berggrunden sätter sin prägel på växtligheten. Här trivs blåsippor och en rad ovanliga svampar med välklingande namn, t.ex. kopparspindling och porslinsblå spindelskivling.

Järnmalmen i marken, eller kanske bergets protester mot gammal gruvbrytning, gör att man inte kan lita fullt ut på kompassen i det här reservatet.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada växande eller döda träd, stubbar och buskar, varken stående eller omkullfallna
- köra motordrivet fordon i terrängen på barmark eller snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.


 Fakta om Smörtjärnarna

Bildades: 2009
Storlek: 100 ha
Kommun: Borlänge
Läge: Bäst når du reservatet från söder, dvs från Tuna-Hästberg.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ folder här                     Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan