Länsklacken

Området är ca 180 ha och består av ett bergsområde med stor andel naturskog. Med sin spännande kupering och vildmarkskänsla i klassiska fäbodmarker, beläget längs leden mellan Borlänge, Pransbodarna och Gyllbergen är Länsklacken en fin tillgång för alla som gillar friluftsliv och naturupplevelser.

Bondskog med naturvärden

Reservatet innehåller flera olika bergshöjder, dalsänkor och små lodytor. I ett förkastningsstråk ligger den lilla Svarttjärnen. Skogen i stora delar av reservatet har gammelskogens oskötta karaktär med stora variationer och inslag av gamla träd och träd av olika form och fason. Bondskog i bergslagsterräng är en passande beteckning. Kupering och bitvis blockrikedom bidrar också till skogens variation från glesa, trögväxande hällmarkstallskogar till frodigare gransluttningar. Lövträden är fåtaliga utom i enstaka partier med ett större inslag av björk, gråal, sälg, rönn och asp. Även några avverkade partier ingår, som på lång sikt ska få utvecklas till naturskog. Spår av gamla skogsbränder finns på flera ställen.

Rikt djur- och växtliv

Framför allt är det djur och växter som behöver gammal skog med lång kontinuitet, gamla träd, lågor och död ved som hittar passande miljöer här. Bland fåglarna gäller det tillbakaträngda arter som tretåig hackspett, i övrigt mård, en stark stam av tjäder och stora meståg. Detsamma gäller mindre välkända arter av kryptogamer som doftskinn, gränsticka, kötticka, granticka, asphättemossa och skuggblåslav. 

 

Minnen från en svunnen tid

Kulturpåverkan har varit stark och långvarig främst från fäbodkulturen, men också kolningsepoken gör sig påmind. De gamla fäbodstigarna i reservatet och i omgivningen, t ex från Pransbodarna och Snickarbodarna, är en mycket stor tillgång och bör bevaras. Resterna av en stor kolmila och en hopfallen kolarkoja finns nära den lilla myren ett par hundra meter sydväst om Svarttjärn.

 Ett ansikte har utmejslats i stammen till ett stående dött träd utefter stigen.

Samtliga fotografier: Sören Nyström, Borlänge kommun.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada växande eller döda träd, stubbar och buskar. Detta gäller både stående och omkullfallna.
- köra motordrivet fordon i terrängen på barmark eller snötäckt mark. Undantag gäller för att framföra skoter på den markerade skoterleden då marken är snötäckt.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.


 Fakta om Länsklacken

Bildades: 2009
Storlek: 180 ha
Kommun: Borlänge
Läge: Cirka 10 km rakt väster om Borlänge centrum.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt:
Titta på skylten här
Service:
Inga speciella anordningar finns, bara gamla fäbodstigar.
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan