Långsjöskogen

Långsjön är ett välanvänt område med många större och mindre stigar. Här promenerar man, till badplatsen eller bara för att se vitsippor eller höra fågelsång.

Skogen är en mosaik av olika miljöer, där den mest iögonfallande är den högstammiga blandskogen som möter dig på vägen in i reservatet.

Sjö formad efter isblock

Långsjön är en så kallad dödisjö. Sådana bildades i samband med landisens avsmältning då kvardröjande isblock bäddades in i sand och grus för att sedan så småningom smälta bort. Gropen som bildades efter isblocket blev sedan dagens Långsjön.

Tidigare militär användning

Genom att området använts för militär övningsverksamhet har det en unik markanvändningshistoria. Inget produktionsskogsbruk har bedrivits, men det har förekommit både vedhuggning och grävningar i marken. Den historiken har bidragit till dagens utseende med högstammiga ofta glesa blandskogar med ett varierande inslag av grova tallar, granar, björkar och aspar.

Rikt djur- och växtliv

I sluttningen längs Långsjön och i några andra partier finns ett rikt buskskikt med hägg, björk, rönn, asp och sälg och ett örtrikt fältskikt. Den nordvästra delen avviker med sitt täta men ganska högstammiga gråalbestånd med inslag av björk och sälg. Den grova, långa och blandade skogen och den bitvis rika tillgången på död ved skapar många värdefulla småbiotoper för växter och djur t ex ekorre, snok, mindre hackspett, blåsippa, tibast, skavfräken, ormbär, blåtry och nejlikrot.

Samtliga fotografier: Sören Nyström, Borlänge kommun.


Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada växande eller döda träd, stubbar och buskar. Det gäller både stående eller omkullfallna sådana.
- köra motordrivet fordon utom på vägen till badplatsen med tillhörande parkeringsplats

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)


 Fakta om Långsjöskogen

Bildades: 2008
Storlek: 37 ha
Kommun: Borlänge
Läge: Kör RV70 söderut, vid Borlänge svänger man av mot Smedjebacken, efter idrottsplatsen svänger man av söderut och parkerar vid Långsjöns badplats.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan