Holmsjöarna

Vid Torsång gör Dalälven en 90-graderssväng och fortsätter söderut. Här flyter älven lugnt med älvvallar, så kallade levéer, på sidorna. Innanför finns sanka områden med flera sjöar. Här finner man ett rikt fågelliv, framför allt vår och höst, för rastande fåglar. Tack vare att de är näringsrika slättsjöar, finns här även en rik växtlighet.

Översvämmade marker med märkliga växter

Det öppna och friska reservatet Holmsjöarna består av mindre sjöar, vattendrag, åkrar, ängar, beteshagar, skogs- och sankmark. Vattenståndet i sjöarna förändras med Dalälvens variation, så att stora områden översvämmas vårtid. Reservatets intressantaste vegetation, finner man i anslutning till sjöarna. Här hittar man bland annat säv, fräken, näckrosor, korsandmat, blomvass och kalmus. Exempel på ovanliga arter är bandnate och trubbnate. I björkkärren träffar man på den sällsynta ormbunken granbräke.

Mycket fågel - både rastande och stannande

För fåglarna är detta en intressant rastlokal, men även under häckningstid finns ett rikt fågelliv. Man kan bland annat få se vigg, brunand, skäggdopping, tornfalk, hornuggla, kärrhök med mera Fiskgjuse och lärkfalk kan också ses jaga vid sjöarna.

Fågeltorn för friluftslivet

Området är flitigt utnyttjat för friluftsaktiviteter, bland annat för exkursionsverksamhet för skolklasser och fågelintresserade, som har tillgång till iordningsställda spångade leder och fågeltorn.

Brutalt ingrepp för naturvärdenas skull

För att förhindra att sjöarna växer igen alltför mycket, frästes stora delar av strandkanterna under 2004 och 2011. Det kan se brutalt ut när dessa stora maskiner tuggar fram genom markerna, men detta är ett måste om de värden området är skyddat för ska kunna fortsätta att finnas här.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- under tiden 1 april - 15 juli färdas inom område som markerats på denna karta
- i terrängen eller på iordningställda leder färdas annat än till fots eller på skidor
- tälta eller uppställa husvagn. Undantag gäller dock för åkermarken i anslutning till kanotstadion i samband med tävlingar
- parkera på annat än iordningställda platser. Undantag gäller dock för åkermarken i anslutning till kanotstadion i samband med tävlingar 
- färdas i området med båt eller annan vattenfarkost
- medföra lösspringande hund
- göra upp eld
- skada levande eller döda träd, buskar eller annan växtlighet
- inplantera för området främmande växt- eller djurart.


 Fakta om Holmsjöarna

Bildades: 1983
Storlek: 276 ha
Kommun: Borlänge, Säter
Läge: I utkanten av Tunaslätten ca 7 km sydost om Borlänge.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Beställ folder här
Ladda hem folder här
Ingår också i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ den här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här